• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Kolejny nabór w ramach projektu „Finansowanie Usług rozwojowych dla MMŚP”
udany startup

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. – Stalowowolska Strefa Gospodarcza

pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim

oraz

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. jako Partner projektu

 ogłaszają nabór nr 4/ST/2018

do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

 

UWAGA: W pierwszej kolejności do udziału w usługach rozwojowych mogą przystąpić pracodawcy i ich pracownicy posiadający wykształcenie na poziomie ISET 3 włącznie (osoby, które po raz pierwszy przystępują do projektu).

O kolejności zakwalifikowania się do projektu decydują punkty. Maksymalnie można otrzymać 18 punktów.

 • 10 pkt. -100 % pracowników oddelegowanych do udziału w usługach rozwojowych posiada niskie kwalifikacje (do ISED 3 włącznie).
 • 8 pkt. -100 % pracowników oddelegowanych do udziału w usługach rozwojowych w wieku 50 lat lub więcej (w momencie zgłoszenia do projektu)
 • 0 pkt.– brak osób o niskich kwalifikacjach (do ISED 3 włącznie) oraz 50 +

Punkty przyznawane będą jako procentowy udział osób w całkowitej liczbie oddelegowanych osób do usługi rozwojowej.

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają najwyższą liczbę punktów premiujących na danej liście rekrutacyjnej. Liczba osób przyjętych do projektu będzie uzależniona od wysokości środków finansowych, jakimi dysponuje Operator.

W przypadku zgłoszeń, które uzyskały jednakową liczbę punktów pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie będą miały przedsiębiorstwa, których zgłoszenia obejmują udział:

 1. osób o niskich kwalifikacjach,
 2. osób powyżej 50 roku życia.

W dalszej kolejności o zakwalifikowaniu się na dana listę rankingową decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Firmy, które nie zakwalifikują się do projektu w danym naborze, będą mogły złożyć komplet wymaganych dokumentów w następnym naborze.

Wpływające formularze zgłoszeniowe oceniane będą w układzie tygodniowym (tj. od poniedziałku do piątku składane będą formularze zgłoszeniowe, a następnie oceniane będą na podstawie przyznanych punktów w terminie 10 dni roboczych).

O zakwalifikowaniu się do projektu przedsiębiorstwa zostaną poinformowane e-mailowo. Lista rankingowa będzie do wglądu w biurze projektu.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MMŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

Przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 2. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 3. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. pracownik o niskich kwalifikacjach (wyksztalcenie maksymalnie średnie),
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

ZWIĘKSZENIE LIMITÓW DOFINANSOWANIA NA PRACOWNIKA I PRZEDSIĘBIORSTWO

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 2. małe przedsiębiorstwo – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
 3. średnie przedsiębiorstwo – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru 4/ST/2018 – 270 589,85 zł

 

 

Status przedsiębiorstwa

Alokacja na nabór nr 4/ST/2018

1. Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione

167 765,71 zł

2. Małe przedsiębiorstwa

75 765,16 zł

3. Średnie przedsiębiorstwa

27 058,99 zł

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 16.07.2018 r. od godz. 7:00 do 03.08.2018 r. do godz. 15:00.

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu naboru.

W sytuacji, gdy wartość dofinansowania, wynikająca ze złożonych wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych przekroczy w danym naborze dostępną alokację, operator może skrócić termin przyjmowania wniosków.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. osobiście w siedzibie Operatora MZK – Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 103, lub pod adresem Kwiatkowskiego 1 pok. 217- II piętro (Budynek dawnej Dyrekcji Huty)
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., Stalowowolska Strefa Gospodarcza,
  Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: BUR
 3. osobiście w biurze lub za pośrednictwem operatora pocztowego Partnera Projektu MDDP
  z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, które znajduje się w Tarnobrzegu (Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny) przy ul. Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg (Sektor A, biuro nr BA 10)

Dodatkowe informacje można uzyskać:

U Operatora:

 • telefonicznie: 15 814 91 12 lub osobiście w siedzibie Operatora,
 • e-mail: projektbur@ststrefa.pl
 • strona internetowa ststrefa.pl zakładka Projekty UE, Aktualności

U Partnera Projektu:

 

Pliki do pobrania:

100.0-E_WI-03 Regulamin wsparcia StSG

110.0-E_WI-04 Formularz zgłoszeniowy – zał. 1 do regulaminu

111.0-E_WI-03 Dane uczestnika – zał. 1 do formularza

112.0-E_WI-03 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów – zał. 2 do formularza

112.1-E_WI-03 Informacje przedsiębiorstwa samodzielnego – zał. 1 do oświadczenia mśp

112.2-E_WI-03 Informacje przedsiębiorstwa partnerskiego – zał. 2 do oświadczenia mśp

112.3-E_WI-03 Informacje przedsiębiorstwa powiązanego – zał. 3 do oświadczenia mśp

113.0-E_WI-03 Oświadczenie o pomocy de minimis – zał. nr 3 do formularza

114.A-E_WI-01 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. 4a do formularza

114.B-E_WI-01 Formularz- przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis- zał 4b do formularza

120.1-E_WI-03 Umowa wsparcia OPER – zał. 2 do regulaminu

120.2-E_WI-03 Umowa wsparcia PART- zał. 2 do regulaminu

121.0-E_WI-03 Oświadczenie VAT – zał. 1 do umowy wsparcia

130.0-E_WI-03 Wniosek o refundację kosztów – zał. 3 do regulaminu

Do góry