Rupieciarnie, Kącik Rzeczy Używanych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Składowisko (ZUOS)

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Kontakt

ZAKŁAD UNIESZKODLIWANIA ODPADÓW – SKŁADOWISKO (ZUOS)

Zadania wykonywane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko to:

  • przyjmowanie do unieszkodliwiania metodą składowania odpadów komunalnych,
  • eksploatacja składowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
  • wprowadzanie nowych technologii dotyczących gospodarowania odpadami mających na celu ograniczanie składowania,
  • uczestniczenie w edukacji dotyczącej ochrony środowiska,
  • obsługa „Rupieciarni”, „Rupieciarni II
  • uczestniczenie w procesie inwestycyjnym rozbudowa składowiska, rekultywacja,
  • transport i utylizacja padłych zwierząt,
  • usługą niszczenia dokumentów i nośników danych.

Kierownik Zakładu
Jerzy Madej

Tel.: 15 642-65-05
Kom.: 662-190-065

Mistrz
Grzegorz Mróz
Tel.: (15) 642-65-05
Kom.: 728-378-289

Czas pracy składowiska:

od 01.04 do 31.10
w godz.: od 7.00 do 16.00


od 01.11 do 31.03
w godz.: od 7.00 do 15.00

Rupieciarnia 15 843 55 50
Rupieciarnia 15 810 93 30 wew.32

Warto wiedzieć

CO TO JEST SKŁADOWISKO ODPADÓW?

Składowisko odpadów to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt do zorganizowanego deponowania odpadów. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też segregację i częściowy odzysk surowców wtórnych. W Stalowej Woli istnieje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pamiętaj!

Zorganizowana i monitorowana instalacja do składowania odpadów to SKŁADOWISKO, a nie WYSYPISKO. Pod pojęciem WYSYPISKO rozumiemy niezorganizowane i nielegalne miejsce, w których wyrzucone zostały odpady, czyli potocznie “dzikie wysypisko”.

Składowisko odpadów w Stalowej Woli tworzą 3 niecki:

NIECKA Nr 1

100

zrekultywowana
(zamknięta i wyłączona z eksploatacji)

NIECKA Nr 2

100

poddana procesowi rekultywacji
(zamknięta i wyłączony z eksploatacji))

NIECKA Nr 3

80

obecnie eksploatowana
(przyjmuje odpady)

BUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW

Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do bardzo trudnych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.

Obiektami głównymi składowiska są kwatery w postaci niecek ziemnych o uszczelnionych dnach i skarpach, ze zdrenowanym podłożem dla odbioru wód odciekowych. Poszczególne kwatery składowiska mają specjalną budowę, zgodną z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony środowiska. Uszczelnienie niecek składowiska wykonane jest w postaci warstwy mineralnej z glin deluwialnych, pylastych o miąższości 0,5 – 0,6 m i współczynniku filtracji k ≤1,0 × 10-9 m/s, na której wyłożono matę bentonitową (10 mm), folię gładką (2 mm), folię wysokiej gęstości (2 mm) zgrzewaną podwójnym szwem z kanałem kontrolnym. Dodatkowo na foli ułożono warstwę opon wypełnionych piaskiem. Następnie ułożona została warstwa filtracyjna (0,5 m) z perforowanymi rurami o średnicy 200/176 mm zbierającymi odciek, oraz instalacja odgazowująca, razem ze studzienkami wyposażonymi w biofiltry. W tak zabezpieczonej niecce odpady składowane są warstwami (ok. 2 m po zagęszczeniu) rozdzielonymi, tzw. przesypką z gruntów mineralnych (10 – 15 cm). Biogaz wydzielający się podczas rozkładu odpadów spalany jest na składowisku w palnikach zlokalizowanych na eksploatowanej niecce oraz w pochodni zbiorczej. Natomiast powstający odciek trafia do podczyszczalni odcieku, a następnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Po wypełnieniu niecki odpadami, poddawana jest ona rekultywacji. Na okrywę rekultywacyjną  składają się: warstwa wyrównująca, mata bentonitowa, geowłóknina filtracyjna, warstwa drenażowa, piasek i grunt, żyzna ziemia i warstwa humusu, a całość obsiewana jest trawą.

Nasze obiekty

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Rupieciarnia

Adres:
ul. 1-go Sierpnia 18A
37-450 Stalowa Wola

Tel.: (15) 843 55 50

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku,
w godz.: od 10.00 do 18.00


Sobota
w godz.: od 8.00 do 16.00

Rupieciarnia 2 oraz Kącik Rzeczy Używanych

Adres:
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 38
37-450 Stalowa Wola

Tel.: (15) 810-93-30 wew.32

Godziny otwarcia:


poniedziałek – nieczynna

wtorek-sobota
w godz. od 8.00 do 16.00

Kącik Rzeczy Używanych (K.R.U.)

Kącik Rzeczy Używanych, to miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTV. Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.

ZUOS w obiektywie

Napisz do nas