• Szerokość
    • Rozmiar treści
grafika polityka prywatności

Niniejsza Instrukcja określa zasady postępowania, mające na celu zagwarantowanie prawidłowej realizacji praw osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.  

Możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora informacji o przetwarzaniu danych jej dotyczących, stanowi przejaw realizacji prawa dostępu do danych, zagwarantowany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.  

1.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  (ART. 15-21 RODO)

2.  REALIZACJA WNIOSKÓW DOTYCZĄCA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo do uzyskania od administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane, a w sytuacji ich przetwarzania prawo do informacji o:

•   celu i podstawie prawnej ich przetwarzania;

•   kategorii danych osobowych i danych, które są przetwarzane;

•   odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

•   okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu;

•   możliwości wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;

•   prawie wniesienia do Prezesa UODO (uodo.gov.pl) skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;

•   źródle pochodzenia danych.

Realizacja żądań osoby, której dane dotyczą jest bezpłatna. Wyjątek stanowią żądania nadmiarowe lub częste, w takiej sytuacji administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi. Wniosek rozpatruje się zgodnie z zasadami rozpatrywania wniosków o realizację praw związanych z przetwarzaniem danych przyjętych przez Spółkę:

1)  wniosek w zakresie realizacji praw osoby, której dane dotyczą, powinien zawierać:

•   dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

•   opis zgłaszanego żądania;

•   informację o preferowanej formie odpowiedzi, w przypadku, kiedy osoba, której dotyczą wnioskuje o inną formę odpowiedzi niż zgłoszone żądanie;

•   podpis wnioskodawcy.

2)  weryfikacja wniosku;

•   czy administrator posiada dane niezbędne do realizacji żądania, między innymi możliwość jednoznacznej weryfikacji wnioskodawcy, dane kontaktowe itp.;

•   czy administrator przetwarza dane osobowe wnioskodawcy;

•   czy przepisy szczególne wyłączają obowiązek informacyjny;

•   czy żądania osoby fizycznej, której dane dotyczą nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmiarowe.

3)  postępowanie administratora w zależności od wyniku weryfikacji wniosku:

•   pozytywna ocena wniosku – administrator udziela informacji, których żąda wnioskodawca;

•   negatywna ocena wniosku – administrator informuje wnioskującego

o powodach niespełnienia żądania;

•   żądanie nadmiarowe lub częste – administrator dokonuje wyboru postępowania:  

•   odmowa udzielenia informacji – administrator informuje  

o powodach niespełnienia żądania;

•   wezwanie do wniesienia opłaty – administrator wzywa osobę, której dane dotyczą do wniesienia opłaty za udzielenie informacji;

•   uzyskanie informacji o wniesieniu opłaty – weryfikacja uiszczonej wpłaty;

•   administrator udziela żądanych informacji;

Wniosek dotyczący żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw, powinien być skierowany do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli:

•   pisemnie na adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, z dopiskiem „ochrona danych” lub

•   drogą e-mail na adres: iod@mzk.stalowa-wola.pl

Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż

w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W wyjątkowych sytuacjach,

tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania informuje się osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Do góry