• Szerokość
  • Rozmiar treści

UWAGA !!! Wraz z CV proszę przesłać do nas OBOWIĄZKOWO:
1.) oświadczenia 1 lub 2 i oświadczenie nr 3 (wzory do pobrania na dole strony)
2.) kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Zakładzie Komunalnym (wzór dostępny jest poniżej)
3.) podanie o pracę ze wskazaniem stanowiska na które aplikuje kandydat (wraz z podpisem).

Aktualnie prowadzimy nabór na stanowiska:

Obowiązkowy kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Informacje dla kandydatów do pracy.

 • Zainteresowani kandydaci powinni składać aplikacje osobiście w MZK Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, pok. 17 ( I piętro), drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mzk.stalowa-wola.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
 • CV oraz podanie o pracę ze wskazaniem stanowiska, na które aplikuje kandydat oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem i złożone w Dziale Kadr lub przesłane elektronicznie
 • szczegółowych informacji na temat zatrudnienia udzielają Kierownicy zakładów telefonicznie,
 • do dokumentów należy dołączyć obowiązkowy kwestionariusz, który znajdziecie Państwo powyżej,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż do 6 miesięcy od daty złożenia.

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

……………………………………………….
podpis kandydata do pracy

Oświadczenie nr 2 do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MZK Stalowa Wola.”
 
……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych i treści:

„Oświadczenie nr 3 dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

Do góry