Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK)

Nasz zakład ma za zadanie dostarczać wodę do mieszkańców Stalowej Woli i okolic, a także dbać o jej jakość i smak.

Kontakt

Na pytania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną pomogą odpowiedzieć Państwu:

Dyrektor ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej
Henryk Kociołkowski

Tel.: 15 842-34-11 wew. 307

Kierownik ZWiK
Tomasz Bednarowicz
Tel.: 15 842-34-11 wew. 321

Uzgodnienie projektów i warunków technicznych
Piotr Pawłowski
Tel.: 15 842-34-11

Awarie wodno-kanalizacyjne
Damian Drelich

Tel.: 15 842-34-11 wew. 318

Całodobowy dyżur
Tel.: 15 842-16-91
Kom.: 694-331-582


Wynajem MORO
Tel.: 15 842-34-11


Inspekcja TV kanalizacji sanitarno – deszczowej
Tel.: 15 842-16-91 wew. 324
Kom.: 602-523-460

Czym się zajmujemy:

Nasz zakład ma za zadanie dostarczać wodę do mieszkańców Stalowej Woli i okolic, a także dbać o jej jakość i smak. W ramach przedsiębiorstwa działa laboratorium, które na bieżąco monitoruje jej parametry. Inspektorzy czuwają nad tym, aby do naszych domów trafiała czysta i smakowo bardzo dobra woda, którą można pić prosto z kranu.

Drugim głównym zadaniem zakładu jest użytkowanie i remonty obiektów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nasza firma zarządza siecią wodociągową o długości około 260 kilometrów, a także siecią kanalizacyjną – około 180 kilometrów.  W 2008 roku została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody, o wydajności 600 m3/godzinę.

Szczegółowy zakres działalności naszego zakładu to:

 • utrzymywanie sprawności technicznej ujęć wody podziemnej w zakresie rozbudowy, napraw, remontów, pomiarów i badania jakości wody,
 • uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucja wody do sieci wodociągowej,
 • obsługa sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej i przyłączy do budynków,
 • usuwanie awarii i modernizacja sieci wodociągowej,
 • wymiana i legalizacja wodomierzy głównych i wodomierzy lokalowych w budynkach objętych inkasem,
 • obsługa sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni rewizyjnej licząc od strony obiektu,
 • obsługa 21 sztuk terenowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi,
 • obsługa przepompowni wód deszczowych przy ul. Składowej i Ogrodowej, a także osadniki piasku i  separatory zanieczyszczeń ropopochodnych,
 • obsługa i eksploatacja kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicach: Ofiar Katynia, 1-go Sierpnia, Hutnicza, PCK, Żeromskiego, Metalowców, Orzeszkowej, Kwiatkowskiego, Popiełuszki (od ul. Ofiar Katynia do torów kolejowych),
 • obsługa 18 studni publicznych na terenie miasta Stalowa Wola,
 • kontrola i badanie wody w sieci pod względem parametrów fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych,
 • całokształt problematyki związanej z wydawaniem warunków technicznych na budowę i rozbudowę sieci, uzgadnianie projektów technicznych, dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych sieci, zawieranie umów o dostarczanie mediów i kontakt z Odbiorcami w zakresie problemów bieżących.

Do zakresu działalności ZWiK nie należy:

 • bezpłatna naprawa przyłącza wody uszkodzonego z winy odbiorcy (w przypadku uszkodzenia lub rozmrożenia przyłącza wody z winy odbiorcy koszty naprawy ponosi odbiorca),
 • awarie wewnętrznej instalacji wod-kan. (należy zgłaszać do administracji budynku),
 • obsługa i eksploatacja kanalizacji deszczowej na pozostałych ulicach nie wymienionych w zakresie działalności MZK.

Uzgodnienie warunków technicznych

MZK Sp. z.o.o jest organem decyzyjnym w sprawie wydania warunków technicznych dostaw wody do budynków. Aby uzyskać stosowne dokumenty należy:

 • opracować projekt techniczny w wersji papierowej oraz elektronicznej (rysunki w formacie pdf.) i złożyć po jednym egzemplarzu w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunalnego, przy Komunalnej 1,
 • projekt powinien zawierać udokumentowane zgody właścicieli terenu, przez który będzie przebiegał przyłącz. Projektowaną trasę sieci lub przyłącza należy złożyć do uzgodnienia na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ulicy Podleśniej 15,
 • po wykonaniu robót sieć i przyłącz zinwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno-Kartograficznym, teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego,
 • dostarczyć do MZK arkusz sektora geodezyjnego zawierającego przyłącz oraz sporządzić protokół odbioru technicznego oraz zawrzeć umowę na dostawę wody.

Warunki techniczne na dostawę wody ważne są dwa lata od daty ich wydania.

Wzory umów na uzgodnienie warunków technicznych:

Parametry wody – twardość

Średnia wartość twardości ogólnej wody w Stalowej Woli wynosi: 2,60 mval/dm3 = 130 mg CaCO3/dm3

Określenie klasy twardości wodymg/dm3CaCO3mval/dm3Stopnie twardości niemieckie (dH)
bardzo miękka 0-900-1,780-5
miękka90-1801,78-3,575-10
średnio twarda180-2703,57-5,3510-15
znacznie twarda270-3605,35-7,1315-20
twarda360-4507,13-10,720-30
bardzo twarda>450> 10,7>30

Średnia zawartość fosforanów w wodzie uzdatnionej nie przekracza 0,01 mg/dm3.

Zobacz wyniki monitoringu przeglądowego z dnia 16.11.2015 roku, obrazujące jakość wody kierowanej do sieci wodociągowej.
Badany parametrJednostkaWynik badaniaDopuszczalna wartość wskaźnika 1
Odczyn (pH) –7,66,5 – 9,5
Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)μS/cm293≤ 2500
Chlor wolnymg/l0,09≤ 0,3
Ołów (Pb)μg/l< 4,0≤ 10
Kadm (Cd)μg/l< 0,30≤ 5
Miedź (Cu)mg/l< 0,0020≤ 2,0
Chrom (Cr)μg/l< 4,0≤ 50
Rtęć (Hg)μg/l< 0,050≤ 1
Sód (Na)mg/l13,6≤ 200
Magnez (Mg)mg/l5,3730 – 125
Glin (AI)μg/l20,8≤ 200
Mangan (Mn)μg/l< 4,0≤ 50
Żelazo (Fe)μg/l< 60,0≤ 200
Nikiel (Ni)μg/l7,1≤ 20
Arsen (As)μg/l< 1,0≤ 10
Srebro (Ag)mg/l< 0,0020≤ 0,01
Selen (Se)μg/l< 2,0≤ 10
Antymon (Sb)μg/l< 1,0≤ 5
Bor (B)mg/l< 0,050≤ 1,0
Ogólny węgiel organiczny (OWO)mg/l1,3bez nieprawidłowych zmian
MętnośćNT U< 0,10≤ 1
Barwamg Pt/l< 5≤ 15
ZapachTON< 11 – 5
SmakTFN< 11 – 8
Chlorki (Cl)mg/l21,0≤ 250
Siarczany (SO42)mg/l54,5≤ 250
Fluorki (F)mg/l< 0,10≤ 1,5
Bromianyμg/l< 5,0≤ 10
Amonowy jon (NH4+)mg/l< 0,05≤ 0,5
Azotany (N03)mg/l8,75≤ 50
Azotyny (N02)mg/l< 0,03≤ 0,5
Cyjankiμg/l< 15≤ 50
Benzo(a)pirenμg/l< 0,006≤ 0,010
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)μg/l< 0,024≤ 0,10
Akryloamidμg/l< 0,075≤ 0,10
Epichlorohydrynaμg/l< 0,060≤ 0,10
Chlorek winyluμg/l< 0,20≤ 0,50
l,2-Dichloroetanμg/l< 0,90≤ 3,0
Suma trihalometanów (THM)μg/l< 16,0≤ 100
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu  (Suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)μg/l< 2,00≤ 10
Benzenμg/l< 0,50≤ 1,0
Suma pestycydówμg/l< 0,40≤  0,50
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 hjtk/l ml< 1bez nieprawidłowych zmian
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48 hjtk/1ml< 1
Enterokoki kałowejtk/100 ml00
Liczba bakterii grupy coliitk/100 ml00
Liczba Escherichia colijtk/100 ml00

1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z poźn. zmian.)
μg/ – mikrogramy; jednostka 1000 razy mniejsza od miligrama,
jtk – jednostka tworząca kolonię w oznaczeniach mikrobiologicznych,
NTU – nefelometryczna jednostka mętności,
TON – liczba progowa zapachu,
TFN – liczba progowa smaku,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych oraz spełnia:

 • wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu,
 • wymagania chemiczne określone w rozporządzeniu.

Decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli.

Nasze obiekty

Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody MZK oddana do użytku w 2008 r. to obiekt wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, gwarantujące bezpieczeństwo i najwyższą jakość wody podawanej do sieci dla naszych klientów. Inwestycja MZK warta blisko 20 mln zł, zrealizowana a ramach unijnego projektu Funduszu Spójności p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” umożliwiła oczyszczanie i uzdatnianie większej niż dotąd ilości wody. Obecnie dzięki pracy SUW Zakład całkowicie pokrywa zapotrzebowanie na wodę dla mieszkańców Stalowej Woli.

Ujęcie wody w Stalowej Woli

Stalowa Wola leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 (GZWP 425). W oparciu o zasoby wodne tego zbiornika, bazują w mieście dwa komunalne ujęcia wód podziemnych „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”, które są eksploatowane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Strefy ujęć wód podziemnych, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, decyzją Wojewody Podkarpackiego z 2000 r., objęte są ochroną. Zewnętrzny teren ochrony pośredniej ujęcia „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”, obejmuje wspólny teren o powierzchni 18 km2.

Laboratorium

Na wszelkie pytania związane z działalnością naszego Laboratorium pomoże odpowiedzieć Państwu:

Kierownik Laboratorium
Tomasz Bryk
Tel.: 15 842-34-11 wew. 325

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli posiada własne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, które obsługuje zakłady będące w strukturze Spółki, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejską Oczyszczalnię Ścieków, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Zakład Mechanicznego – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Świadczymy także usługi na rzecz klientów zewnętrznych. Wykonywanie badań przez Laboratorium odbywa się na podstawie przepisów prawnych oraz opracowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm badawczych. Wysoką klasę świadczonych przez nas badań potwierdza certyfikat jakości.

Laboratorium posiada wysoko wykwalifikowany personel, który wykonuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów oraz mikrobiologicznych wody. W celu potwierdzenia swych kompetencji technicznych Laboratorium corocznie uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez Gdańską Fundacje Wody i SILESIA LAB.

Działalność Laboratorium, w zakresie badania wód i ścieków, objęta jest Systemem Zarządzania Jakością opartym o normę ISO 9001:2015. oraz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorium posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015 w zakresie badania wody i ścieków, a także zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie:

 • Parametrów fizykochemicznych: stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność.
 • Parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 360 ± 20 C, ogólna liczba mikroorganizmów 220 ± 20 C

W Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zbudowany w oparciu o realizowane procesy, zgodnie z normą ISO 9001. Głównym celem SZJ jest zagwarantowanie ciągłego spełnienia potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów oraz ciągłe doskonalenie systemu i usług realizowanych przez Laboratorium.

Napisz do nas