• Szerokość
  • Rozmiar treści

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli to nowoczesna firma z 70 letnią tradycją służby dla mieszkańców miasta i lokalnego środowiska

Jako lider w dziedzinie nowatorskich zastosowań służących ochronie środowiska naturalnego, spółka wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na lokalnym rynku. MZK odważnie realizuje inwestycje służące ochronie zasobów wodnych, zagospodarowaniu odpadów stałych, a także odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii z odpadów.

Historia powstania zakładu jest ściśle związana z utworzeniem Centralnego Okręgu Przemysłowego i budową Zakładów Południowych: Huty Stalowa Wola i Elektrowni. Pierwsze urządzenia komunalne oraz ujęcia wody uruchomione zostały wraz z budową osiedli mieszkalnych. Lata okupacji wstrzymały prace przy rozruchach infrastruktury komunalnej w mieście, ale okres powojenny przyniósł szybki ich progres.

14 sierpnia 1953 r. decyzją Ministra Gospodarki Komunalnej zostało powołane do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zakład ten dał początek – firmie, która pomimo wielu zmian prawnych i organizacyjnych z rozmachem i powodzeniem realizuje zadania z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, transportu w zakresie komunikacji miejskiej, wsparcia dla podmiotów z obszaru biznesu oraz wielu innych usług realizowanych na rzecz swoich klientów.


Spółka w liczbach

257,58 km

Długość sieci wodociągowej

48000 Mg

Ilość odebranych odpadów w ciągu roku.

2244 mln

Liczba przewiezionych pasażerów w ciągu roku.

500 ton

Zabezpieczenie akcji zimowej solą: 325 t. i piaskiem: 175 t.

3500 rocznie

Badania wykonane w Laboratorium

1500 ton

Odpady problemowe oddane do Rupieciarni


Historia

ROK

1953

Powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ROK

1975

Przemianowanie na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a następnie Oddział Gospodarki Komunalnej

ROK

1982

Przekształcenie w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ROK

1992

Przekształcenie w Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Impulsem do powstania MZK była uchwała podjęta 20 czerwca 1953 roku przez ówczesne Prezydium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Nakładała ona na ministra Gospodarki Komunalnej obowiązek zorganizowania przedsiębiorstw komunalnych. Niespełna 2 miesiące później – 14 sierpnia 1953 roku – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

W swojej pierwotnej formie przedsiębiorstwo funkcjonowało do 1975 roku. Wtedy, w wyniku reformy administracyjnej Państwa, zakładającej powstanie 49 nowych województw (w tym tarnobrzeskiego), przedsiębiorstwo zostało najpierw przemianowane na Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, by w końcu stać się Oddziałem Gospodarki Komunalnej, wchodzącej w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnobrzegu z siedzibą w Stalowej Woli.

W 1982 roku nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna Zakładu. Decyzją ówczesnego Prezydenta Stalowej Woli, lokalny oddział tarnobrzeskiej Gospodarki Komunalnej został ponownie przekształcony w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Obecną formę prawną – Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo uzyskało 8 grudnia 1992 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego, Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. O gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43), a także przepisów wykonawczych do tej ustawy.


Zarząd

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.


Skład Zarządu:

Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o
mgr Radosław Sagatowski

Zastępca Prezesa Zarządu MZK Sp.z o.o.
mgr inż. Przemysław Skrzypek

Prokurent samodzielny
inż. Henryk Kociołkowski

Organ nadzoru – Rada Nadzorcza:

Organ nadzoru – Rada Nadzorcza:
Edmund Myszka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Florek – Z-ca Przewodniczącego
Grzegorz Pałka

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICTWA PROKURY SAMOISTNEJ (SAMODZIELNEJ), PROKURENT MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.


Status prawny

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy rejestr sądowy:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS (NR KRS 0000085943)

Struktura własnościowa podmiotu:
Własność Gminy Stalowa Wola

Wysokość kapitału zakładowego:
137.902.500,00 PLN w całości wniesiony.

NIP:
865-000-30-71

REGON:
830036219

BDO000000684 (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)

Organizacja

Przedsiębiorstwo w ujęciu funkcjonalnym podzielić można na trzy piony:

 • pion administracyjno-prawny
 • pion finansowo-ekonomiczny
 • pion techniczno-inwestycyjny

W ujęciu strukturalnym w przedsiębiorstwie wyróżnić można oddzielne jednostki:

 • Zakład Komunikacji Miejskiej – ma za zadanie zapewnić pasażerom bezpieczne i sprawne podróżowanie na trasie obsługiwanej przez autobusy komunikacji miejskiej. ZKM to 35 autobusów, obsługujących 15 stałych linii na terenie gminy Stalowa Wola oraz gmin Pysznica, Zaleszany, Nisko i Radomyśl nad Sanem o łącznej długości przekraczającej 180 kilometrów.
 • Zakład Transportu (ZT) –zajmuje się logistyką odbioru odpadów z zabudowy wielo i jednorodzinnej.
 • Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) – zajmujący się letnim i zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników, odbiorem i transportem odpadów oraz utrzymaniem sprzętu mechanicznego.
 • Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ma za zadanie redukcję ilości odpadów kierowanych na składowiska, poprzez maksymalizację ilości odpadów materiałowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale, odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i niebezpieczne,) bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów komunalnych, które nie będą mogły zostać poddane odzyskowi, poprzez uzyskanie niskiej aktywności biologicznej materiału, a także wykorzystanie energetyczne biogazu uzyskiwanego poprzez biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych.
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko (ZUO Składowisko) – zajmujący się eksploatacją składowiska odpadów, doczyszczaniem surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki, przygotowaniem surowców do odzysku i sprzedażą uprawnionym odbiorcom; obsługą „Rupieciarni”.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) – zajmujący się eksploatacją ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pompowni.
 • Miejską Oczyszczalnię Ścieków (MOŚ) prowadzącą eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych.
 • Laboratorium Badania Wody i Ścieków, które obsługuje Zakłady będące w strukturze MZK Sp. z o.o.
 • Stalowowolską Strefę Gospodarczą MZK, która pełni rolę instytucji otoczenia biznesu. Pracownicy zakładu pomagają pozyskać środki na finansowanie inwestycji. SSG to także atrakcyjna przestrzeń biurowa w trzech lokalizacjach w mieście, będąca miejscem pracy dla 120 podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  Przestrzeń SSG jest miejscem spotkań i eventów gospodarczych Realizujemy projekty finansowane z Funduszy Europejskich, jesteśmy partnerem projektu Platformy Startowe Unicorn Hub.

MZK Sp. z o.o. prowadzi eksploatację obiektów oraz remonty i konserwację. Własnością MZK są sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody, stacja uzdatniania wody, składowisko odpadów oraz elementy kanalizacji deszczowej.

Do góry