• Szerokość
    • Rozmiar treści

Dbamy o środowisko między innymi poprzez redukcję ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska. ZMBPOK jest jednym z najnowocześniejszych i największych zakładów tego typu w Polsce.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli idealnie zamyka spójny system gospodarki odpadami realizowany przez MZK Sp. z o.o. od kilku lat.

Idea powstania ZMBPOK to wyjście naprzeciw kierunkom krajowej polityki w zakresie gospodarki odpadami, a przede wszystkim chęć ochrony kurczących się zasobów środowiska naturalnego, to także troska o mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Stosowane w zakładzie nowoczesne technologie do segregacji i przetwarzania odpadów powstałych w naszych gospodarstwach domowych zapewniają stabilne i długotrwałe efekty środowiskowe, służące zdrowiu naszym mieszkańców.

ZMBPOK to jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju. Inwestycja pozwala zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i może wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej. Zakład spełnia wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące odzysku i recyklingu odpadów. Wpisuje się tym samym w mapę zintegrowanej sieci podobnych instalacji na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim.

Główne cele zakładu to:

  • redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska
  • maksymalizacja ilości odpadów materiałowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale)
  • maksymalizacja ilości odpadów poddawanych odzyskowi (odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i niebezpieczne)
  • bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów komunalnych, które nie będą mogły zostać poddane odzyskowi poprzez uzyskanie niskiej aktywności biologicznej materiału przeznaczonego do składowania
  • wykorzystanie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) biogazu uzyskiwanego poprzez biologiczne przetworzenie odpadów organicznych

Do góry