• Szerokość
    • Rozmiar treści

Stalowa Wola leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 (GZWP 425). W oparciu o zasoby wodne tego zbiornika, bazują w mieście dwa komunalne ujęcia wód podziemnych „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”, które są eksploatowane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Strefy ujęć wód podziemnych, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, decyzją Wojewody Podkarpackiego z 2000 r., objęte są ochroną. Zewnętrzny teren ochrony pośredniej ujęcia „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”, obejmuje wspólny teren o powierzchni 18 km2.

Ujęcie „Krzyżowe Drogi” zlokalizowane jest w kierunku na zachód od centralnej zabudowy miasta i rozciąga się południkowo wzdłuż wschodniego skraju Puszczy Sandomierskiej. Wszystkie studnie ujęcia położone są na obszarze leśnym. Wschodnia granica terenu ujęcia przylega do dzielnicy przemysłowo-magazynowej biegnącej wzdłuż ulicy Przemysłowej.

Ujęcie „Krzyżowe Drogi” obejmuje aktualnie 14 studni głębinowych eksploatowanych przemiennie. Ilość pobieranej wody z ujęcia nie może przekroczyć 746,0 m3/h.

Ujęcie „Stare Ujęcie” położone jest również na terenie leśnym, po wschodniej stronie ulicy Bojanowskiej, w odległości ok. 1 km od skrzyżowania tej ulicy z ulicą Ofiar Katynia. W skład ujęcia wchodzi 6 eksploatowanych naprzemiennie studni; maksymalna dopuszczalna ilość pobieranej wody wynosi 195 m3/h.

Ujmowane wody podziemne na omawianym terenie występują w jednym poziomie wodonośnym, w utworach czwartorzędowych (piaskach i żwirach).

Miąższość warstwy wodonośnej w obszarze ujęć waha się od około 21,0 do 28,0 m. Warstwa wodonośna od powierzchni nie jest izolowana warstwami nieprzepuszczalnymi (np. warstwą iłów). Czwartorzędowe utwory wodonośne zasilane są bezpośrednio przez opady, poprzez infiltrację wód deszczowych do warstwy wodonośnej. Wody podziemne są więc szczególnie narażone na przenikanie zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni gruntu.

Dla ochrony ujęć wód podziemnych, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, Wojewoda Podkarpacki decyzją z 2000 r. ustanowił strefy ochronne komunalnych ujęć wody „Krzyżowe Drogi” oraz „Stare Ujęcie”. Ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej oraz strefa wewnętrzna i zewnętrza ochrony pośredniej.
Powierzchnia wewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia „Krzyżowe Drogi” wynosi ok. 1,1 km2 , a „Starego Ujęcia” – 1,0 km2 . W granicach wewnętrznych terenów ochrony pośredniej ujęć wprowadzone zostały następujące zakazy i ograniczenia w użytkowaniu gruntów:

  • zakaz lokalizacji nowych ujęć wody z wyjątkiem budowy studni zastępczych
  • zakaz wykonywania wykopów o głębokości większej niż 4 m,
  • zakaz prowadzenia prac ziemnych o głębokości 4 m bez należytego nadzoru i zabezpieczeń,
  • zakaz poboru kruszywa.

Ustanowiony zewnętrzny teren ochrony pośredniej ujęcia „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”, obejmuje wspólny teren o powierzchni 18 km2. W użytkowaniu gruntów położonych w granicach zewnętrznego terenu ochrony pośredniej studni głębinowych wprowadzone zostały ograniczenia polegające na zakazie lokalizacji na tym terenie obiektów mogących wpłynąć ujemnie na ilość i jakość ujmowanej wody, a w szczególności:

  • zakazie lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
  • zakazie lokalizacji nowych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska bez stosownych zabezpieczeń,
  • zakazie przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych.

Pobierana woda jest uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Do góry