Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Poradnikiem Klienta. Mamy nadzieję że niniejszy poradnik dostarczy Państwu niezbędnych informacji na temat świadczonych przez Naszą Spółkę usług.

Poradnik klienta

Poradnik zawiera następujące treści:

 • Przyłącz wod. – kan.
 • Rozliczenia
 • Umowa
 • Wodomierz, urządzenia pomiarowe
 • Należności
 • Reklamacje
 • Awarie
 • Usługi dodatkowe
 • Straty wody – Dlaczego warto dokładnie zakręcać kran?

Wybierz temat porady aby wyświetlić szczegóły

Przyłącz wod.-kan.

LPCZYNNOŚĆDOKUMENTYODPOWIEDŹODPOWIEDZIALNY
1Wystąpienie inwestora wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan.
 • wniosek
 • kopia aktualnej mapy
wydanie uzgodnienia w terminie 21 dniDział Uzgodnień
2Złożenie przez inwestora projektu do uzgodnienia
 • opis
 • mapa sytuac.
 • profile – warunki podł.
 • prot. ZUDP
 • wykaz właścicieli (inwestorów) z adresami
wydanie uzgodnienia w terminie 21 dniDział Uzgodnień
3Przekazanie przez Dział Uzgodnień danych z uzgodnionych projektów do Działu Sprzedaży i Zakładu Sieci
 • nazwisko i imię inwestora
 • adres zamieszkania
 • adres budowy (ulica, nr budynku, nr działki)
 • rodzaj uzgodnionego projektu (woda, kanał)
Dział Uzgodnień
4Inwestor poprzez wykonawcę siedem dni przed wejściem na plac budowy zawiadamia pisemnie Zakład Sieci o rozpoczęciu inwestycji
 • uzgodniony projekt
 • pozwolenie na budowę (nr, data)
Inwestor
5Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przyłącza wod-kan zgłasza w Zakładzie Sieci do odbioru próbę szczelności przyłącza wody oraz przegląd techniczny kanalizacji sanitarnejWykonawca
6Odbiór próby szczelności i przegląd kanalizacji sanitarnej przez Zakład Sieci
 • protokół z przeglądu technicznego
Zakład Sieci
7Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę warunkową na okres 3-m-cy
 • umowa (rodzaj, nr, data)
 • oświadczenie
Dział Sprzedaży – Biuro Obsługi Klienta
8Dział Sprzedaży uzgadnia w Zakładzie Sieci (dotyczy umów przemysłowych)
 • mapka sytuacyjna z zaznaczonymi studzienkami przykanalikowymi
Zakład Sieci sprawdza i akceptujeZakład Sieci
9Dział Sprzedaży uzgadnia w Laboratorium (dotyczy umów przemysłowych )
 • opis i technologia powstawania ścieków
Labolatorium sprawdza i akceptujeLaboratorium
10Wystawienie protokołu montażu wodomierza przez Dział Sprzedaży / Ewidencja Wodomierzy
 • protokół
Dział Sprzedaży / Ewidencja wodomierzy
11Końcowy odbiór przez Zakład Sieci, do którego inwestor przedkłada:
 • projekt techniczny
 • protokół z przeglądu
 • powykonawcza mapa inwentaryzacyjna
 • protokół przeglądu z ZD, RE, MZD
Zakład Sieci
12Wystawienie ostatecznego protokołu odbioru przez Zakład Sieci
 • umowa cywilno-prawna
 • dowody PT – załączniki z pkt.-10.
Zakład Sieci
13Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę
 • umowa (rodzaj, nr, data) – oświadczenie
Dział Sprzedaży / Biuro Obsługi Klienta

Rozliczenia

Sposoby rozliczeń (opis sposobów rozliczeń wodomierz/ ryczałt/ przepływomierz w oparciu o ustawę i rozporządzenie ministra a także uchwałę Rady Miasta:
ROZLICZENIA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Rozliczenia za ilość pobranej wody zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( rozdział 4 art. 27) oraz Rozporządzeniem ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (rozdział 5 § 16), można dokonywać na podstawie wskazania wodomierza lub w przypadku jego braku w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

ROZLICZENIA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Opłata za odprowadzanie ścieków rozliczana jest jako ilość równa ilości pobranej wody z uwzględnieniem ewentualnych wodomierzy służących do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Spółka Miejski Zakład Komunalny prowadzi rozliczenie za ilość odprowadzonych ścieków w metrach sześciennych. Należność za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn ilości metrów sześciennych (wielkość zużycia) oraz ceny jednostkowej za metr sześcienny odprowadzonych ścieków. Odbiorcom, którzy mają zapewnioną możliwość korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, naliczana jest opłata stała abonamentowa – naliczana miesięcznie.

Umowa

Wodomierz, urządzenia pomiarowe

Należności

Reklamcje

Awarie

Usługi dodatkowe

Straty wody – Dlaczego warto dokładnie zakręcać kran z wodą?

MASZ PYTANIA?

Napisz do nas