RODO:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, zgodnie z art. 13 RODO informujemy o klauzulach:

UMOWA ZAOPATRZENIE W WODĘ ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl;
 3. monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 4. dane osobowe przetwarzane są w celu zabezpieczenia mienia publicznego znajdującego się we władaniu Spółki – podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. c i lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit.g RODO, które zezwalają na przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań publicznych lub przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym;
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania (ok. 14 dni)
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty przetwarzające współpracujące z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. (np. kancelarie prawne, podmioty realizujące usługi ochrony mienia, obsługa informatyczna) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 8. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

BILETY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności biletu, a po jego wygaśnięciu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z biletem wolnej jazdy;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

MONITORING W POJAZDACH MZK

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl;
 3. monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w autobusie oraz zwiększenia ochrony  mienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni, a w przypadku naruszeń prawa/ incydentów zostaną zabezpieczone na okres do 3 miesięcy;
 6. monitoring służy również w celu poprawienie jakości obsługi, a w uzasadnionych  przypadkach w celu weryfikacji świadczonych usług;
 7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. dostęp do monitoringu mają upoważnione do tego organy ścinania na ich pisemny wniosek.

Materiał dowodowy zabezpieczony na twardym dysku może służyć do egzekwowania swoich praw przez pasażerów jak i przez organizatora/operatora publicznego transportu zbiorowego. Wszelkie przypadki i zdarzenia, w których pasażer autobusu czuje się pokrzywdzony należy pisemnie zgłaszać do MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli celem ich ewidencjonowania i zbezieczenia. Zgłoszenie na piśmie powinno być dokonane niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zdarzenia. Pasażer powinien w zgłoszeniu podać: datę wydarzenia, godzinę oraz nr autobusu, i przybliżone miejsce zdarzenia (przystanek lub kierunek jazdy). Na podstawie tych informacji zostanie wykorzystane nagranie zdarzenia, które posłuży, jako dowód w sprawie.