• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • RODO – Polityka ochrony danych osobowych
Grafika rodo

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli dba o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność przez osoby trzecie.  Nasze działania mają na celu zagwarantowanie Państwu poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązujących przepisów prawa, w  tym przede wszystkim określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Definicje

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 2. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
  w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne
  z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 6. Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome
  i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 7. Strona trzecia- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 8. Naruszenie ochrony danych osobowych- oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 9. Organ nadzorczy– oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony zgodnie
  z art. 51 RODO – na terenie naszego kraju jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uogo.gov.pl).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON: 830036219, NIP: 865-000-30-71, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000085943.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO, poprzez napisanie wiadomości  e-mail na adres:  iod@mzk.stalowa-wola.pl  lub przesłanie listu tradycyjnego na nasz adres, z dopiskiem „dane osobowe”.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o. o. w Stalowej Woli, na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  
 4. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe według poniższych zasad:

a) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nie przetwarzania ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) stosuje zasadę minimalizacji danych, czyli dane są adekwatne do celów, w których są przetwarzane;

d) dba o to, aby dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli, obsługę działalności administratora (np. dostawca poczty elektronicznej, dostawcy systemów operacyjnych).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przechowywania lub do upływu okresu przyjętego przez administratora dla retencji danych osobowych, ale nie dłużej niż zezwalają na to przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, do czasu jej wycofania.  Wniesienie sprzeciwu lub wycofanie zgody, nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub wniesieniem sprzeciwu osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania od Miejskiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o. o. w Stalowej Woli potwierdzenia, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o.
w Stalowej Woli, aby ułatwić Państwu realizację swoich praw, przygotował i zamieścił dla Państwa „Instrukcję realizacji praw osób, których dane dotyczą”, na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://www.mzk.stalowa-wola.pl/rodo/instrukcja-realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycza/.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, nadaje upoważnienie do przetwarzania danych każdej osobie, która do przetwarzania danych będzie dopuszczona. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia Administratora mająca dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na jego polecenie, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega oraz zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli, Spółka korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Do góry