• Szerokość
  • Rozmiar treści

Stacja Uzdatniania Wody MZK oddana do użytku w 2007 to obiekt wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, gwarantujące bezpieczeństwo i najwyższą jakość wody podawanej do sieci dla naszych klientów.

Inwestycja MZK warta blisko 20 mln złotych, zrealizowana a ramach unijnego projektu Funduszu Spójności p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” umożliwiła oczyszczanie i uzdatnianie większej niż dotąd ilości wody. Obecnie dzięki pracy SUW Zakład pokrywa około 30 procent zapotrzebowania na wodę mieszkańców Stalowej Woli.

Schemat technologiczny, czyli jak to działa?

Stacja Uzdatniania Wody w Stalowej Woli pracuje w następującym schemacie technologicznym:

 • Podawanie wody surowej z ujęć Krzyżowe Drogi i HSW pompami głębinowymi do zbiornika kontaktowego wody surowej.
 • Usunięcie agresywnego dwutlenku węgla z wody i napowietrzenie w kolumnach aeracyjnych oraz magazynowanie wody w zbiorniku kontaktowym wody surowej.
 • Pompowanie wody surowej napowietrzonej pompami pośrednimi II stopnia na filtry zamknięte.
 • Podwyższanie pH na filtrach (I stopnia).
 • Usuwanie żelaza i manganu na filtrach (II stopnia).
 • Dozowanie podchlorynu sodu w fazie filtracji do aktywacji złoża filtrów UFP.
 • Płukanie filtrów (regeneracja złoża) wodą surową.
 • Dezynfekcja wody w przypadku pojawienia się bakterii.
 • Magazynowanie wody w zbiornikach wody uzdatnionej.
 • Podawanie wody do sieci pompami III stopnia.
 • Odprowadzanie wód po płukaniu filtrów do zbiornika wód popłucznych.

Zbiornik kontaktowy wraz z systemem napowietrzania

Pompy głębinowe zasilają zbiornik kontaktowy wody surowej składający się z dwóch komór o pojemności 375 m3 każda. Napowietrzanie wody surowej tłoczonej z ujęcia odbywa się w czterech wieżach aeracyjnych o średnicy 1800 mm. Woda podawana na wieże aeracyjne jest mieszana w przeciwprądzie z powietrzem dostarczanym z zewnątrz przez wentylatory. Nasycenie tlenem wody opuszczającej zbiornik kontaktowy powinno wynosić 8÷9 mgO2/l.
Objętość zbiornika kontaktowego Vzbiornika = 750 m3. Zbiornik kontaktowy o tej objętości zapewnia czas kontaktu wody surowej z powietrzem około 60 minut.

Filtry pośpieszne

Na pierwszym stopniu filtracji zamontowane są filtry pośpieszne, które podwyższają pH do wartości normatywnych. W hali filtrów zlokalizowanych jest 6 zestawów filtrów o średnicy ø 2500mm i powierzchni filtracji Ffiltracji = 4,9 m2 na każdy zbiornik. Poszczególne jednostki filtracyjne wypełnione są złożem Culligan typu Cullsan oraz Cullneu jako złoże aktywne. Jest to złoże podwyższające pH, a składające się z węglanu wapnia i magnezu.
Automatyczne filtry są kontrolowane przez hydrauliczne zawory przeponowe, które otwierają się i zamykają pojedynczo w celu kierowania przepływu wody podczas fazy pracy i fazy płukania. Mechanizm czasowy uruchamia zawór pilotowy, który powoduje otwarcie i zamknięcie zaworów przeponowych. W momencie kiedy woda wprowadzona przez zawór pilotowy wywiera nacisk na zawór przeponowy, zawór ten zamyka się. W przypadku braku ciśnienia następuje jego otwarcie. W czasie fazy „praca” woda surowa napowietrzona przepływa przez złoże filtracyjne z góry do dołu, a zanieczyszczenia w niej występujące zostają zatrzymane. Płukanie uruchamiane jest zdalnie z komputera (sterownika) sterującego pracą ujęcia i SUW. Wydajność wody płuczącej płukania wstecznego, dopłukiwania (zgodnego z przepływem), jak i fazy pracy regulowana jest za pomocą kryz.

W hali filtrów oprócz jednostek filtracyjnych zlokalizowane są następujące układy rurociągów i kanałów:

 • rurociągi zasilające filtry w wodę surową napowietrzoną ø 315, 225, 160 mm PCV
 • rurociągi odpływowe wody uzdatnionej ø 315, 225, 160 mm PCV
 • rurociągi chemikaliów ø 25 PVC
 • rurociągi odpływu popłuczyn ø 160.

Rurociągi posiadają armaturę odcinającą umożliwiającą wyłączenie z pracy poszczególnych filtrów.

Kolejnym elementem Stacji Uzdatniania Wody są filtry ciśnieniowe zapewniające redukcję zanieczyszczeń wody surowej głównie w zakresie związków żelaza i manganu do wartości normatywnych. W hali filtrów zlokalizowanych jest 6 zestawów o średnicy ø 2500mm i powierzchni filtracji Ffiltracji = 4,9 m2 każdy zbiornik filtracyjny. Poszczególne jednostki filtracyjne wypełnione są złożem wielowarstwowym z wkładką katalityczną Piroluzytu. Jest to złoże umożliwiające wyeliminowanie żelaza i manganu i uaktywniane przez dodawanie roztworu podchlorynu sodu w czasie filtrowania.

Automatyczne filtry są kontrolowane przez hydrauliczne zawory przeponowe, które otwierają się i zamykają pojedynczo w celu kierowania przepływu wody podczas fazy pracy i fazy płukania. Mechanizm czasowy uruchamia zawór pilotowy, który powoduje otwarcie i zamknięcie zaworów przeponowych. W momencie kiedy woda wprowadzona przez zawór pilotowy wywiera nacisk na zawór przeponowy, zawór ten zamyka się. W przypadku braku ciśnienia następuje jego otwarcie. W czasie fazy „praca” woda surowa napowietrzona przepływa przez złoże filtracyjne z góry do dołu, a zanieczyszczenia w niej występujące zostają zatrzymane. Płukanie uruchamiane jest zdalnie z komputera (sterownika) sterującego pracą ujęcia i SUW. Wydajność wody płuczącej płukania wstecznego, dopłukiwania (zgodnego z przepływem), jak i fazy pracy regulowana jest za pomocą kryz. W hali filtrów oprócz jednostek filtracyjnych zlokalizowane są następujące układy rurociągów i kanałów:

 • rurociągi zasilające filtry w wodę surową napowietrzoną ø 315, 225, 160 mm PCV
 • rurociągi odpływowe wody uzdatnionej ø 315, 225, 160 mm PCV
 • rurociągi chemikaliów ø 25 PVC
 • rurociągi odpływu popłuczyn ø 160.

Rurociągi posiadają armaturę odcinającą umożliwiającą wyłączenie z pracy poszczególnych filtrów.
Złoże filtracyjne Piroluzyt wymaga w trakcie filtrowania aktywacji przy pomocy roztworu podchlorynu sodu.

Dezynfekcja końcowa

Zgodnie z wymogami sanitarnymi w przypadku skażenia woda uzdatniana podlega dezynfekcji końcowej. Za pomocą układu dozowania podawany jest roztwór podchlorynu sodu NaClO do wody uzdatnionej. Dozowanie realizowane jest przez pompę o maksymalnej wydajności 60 l/h.

Zbiorniki wody uzdatnionej i pompy sieciowe-istniejące

Woda uzdatniona po procesie dwu stopniowej filtracji podawana jest do istniejących zbiorników wody uzdatnionej V=3500 m3 i dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności Vzb.w.u.= 700 m3 każdy. Następnie woda podawana jest do sieci pompami sieciowymi.

Zbiornik wód popłucznych

Wody popłuczne z płukania filtrów i UFP są przesyłane układem kanałów i rurociągów do retencyjnego zbiornika wód popłucznych w celu chwilowego magazynowania tych wód zabezpieczającego przed podtopieniem kanalizacji sanitarnej, do której jest włączony. Zbiornik wód popłucznych ma pojemność V = 80 m3.

Jakość uzdatniania wody

Jakość wody uzdatnionej podlega systematycznej kontroli analitycznej przez certyfikowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez Akredytowane Laboratorium SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie.

W ciągu roku uzdatniona woda jest badana minimum 24 razy w zakresie tzw. monitoringu kontrolnego obejmującego podstawowe wskaźniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne oraz 4 razy w zakresie monitoringu przeglądowego obejmującego szereg wskaźników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych oraz spełnia:

 • wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu,
 • wymagania chemiczne określone w rozporządzeniu.

Do góry