• Szerokość
    • Rozmiar treści

CO TO JEST SKŁADOWISKO ODPADÓW?

Składowisko odpadów to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt do zorganizowanego deponowania odpadów. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też segregację i częściowy odzysk surowców wtórnych. W Stalowej Woli istnieje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pamiętaj!
Zorganizowana i monitorowana instalacja do składowania odpadów to SKŁADOWISKO, a nie WYSYPISKO. Pod pojęciem WYSYPISKO rozumiemy niezorganizowane i nielegalne miejsce, w których wyrzucone zostały odpady, czyli potocznie “dzikie wysypisko”.

Składowisko odpadów w Stalowej Woli tworzą 3 niecki:

Niecka nr 1

100%

zrekultywowana
(zamknięta i wyłączona z eksploatacji)

Niecka nr 2

100%

poddana procesowi rekultywacji
(zamknięta i wyłączony z eksploatacji))

Niecka nr 3

80%

obecnie eksploatowana
(przyjmuje odpady)

BUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW


Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do bardzo trudnych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.

Obiektami głównymi składowiska są kwatery w postaci niecek ziemnych o uszczelnionych dnach i skarpach, ze zdrenowanym podłożem dla odbioru wód odciekowych. Poszczególne kwatery składowiska mają specjalną budowę, zgodną z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony środowiska. Uszczelnienie niecek składowiska wykonane jest w postaci warstwy mineralnej z glin deluwialnych, pylastych o miąższości 0,5 – 0,6 m i współczynniku filtracji k ≤1,0 × 10-9 m/s, na której wyłożono matę bentonitową (10 mm), folię gładką (2 mm), folię wysokiej gęstości (2 mm) zgrzewaną podwójnym szwem z kanałem kontrolnym. Dodatkowo na foli ułożono warstwę opon wypełnionych piaskiem. Następnie ułożona została warstwa filtracyjna (0,5 m) z perforowanymi rurami o średnicy 200/176 mm zbierającymi odciek, oraz instalacja odgazowująca, razem ze studzienkami wyposażonymi w biofiltry. W tak zabezpieczonej niecce odpady składowane są warstwami (ok. 2 m po zagęszczeniu) rozdzielonymi, tzw. przesypką z gruntów mineralnych (10 – 15 cm). Biogaz wydzielający się podczas rozkładu odpadów spalany jest na składowisku w palnikach zlokalizowanych na eksploatowanej niecce oraz w pochodni zbiorczej. Natomiast powstający odciek trafia do podczyszczalni odcieku, a następnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Po wypełnieniu niecki odpadami, poddawana jest ona rekultywacji. Na okrywę rekultywacyjną składają się: warstwa wyrównująca, mata bentonitowa, geowłóknina filtracyjna, warstwa drenażowa, piasek i grunt, żyzna ziemia i warstwa humusu, a całość obsiewana jest trawą.

Do góry