• Szerokość
    • Rozmiar treści
grafika polityka prywatności

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Poniżej znajdują się zakładki z treścią poszczególnych paragrafów.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez formularz kontaktowy wiadomość, w celu administrowania serwisem oraz w celu przesłania informacji o stanie wodomierza
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, podmioty przetwarzające współpracujące z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. (np. kancelarie prawne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów
Do góry