• Szerokość
    • Rozmiar treści

Jakość wody uzdatnionej podlega systematycznej kontroli analitycznej.

Na bieżąco woda badana jest przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej.

Oprócz tego 28 razy w ciągu roku jakość wody jest badana przez niezależne akredytowane Laboratorium SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie oraz 28 razy w ciągu roku przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Stalowej Woli. Z tych 28 badań każde laboratorium 24 razy bada wodę w zakresie 7 wskaźników fizyko-chemicznych i 2 bakteriologicznych (jest to tzw. monitoring kontrolny) i 4 razy w zakresie 44 wskaźników fizyko-chemicznych i 5 badań bakteriologicznych (tzw. monitoring przeglądowy).

Badana jest woda podawana do sieci jak również u Odbiorców (szkoły, przedszkola, restauracje).

Wszystkie laboratoria zobowiązane są do stosowania przy badaniach metod referencyjnych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki monitoringu przeglądowego z dnia 19.06.2017 roku, obrazujące jakość wody kierowanej do sieci wodociągowej.

Dodatkowo podajemy informacje dotyczące parametrów wody w Stalowej Woli, określanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Podajemy także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Średnia wartość twardości ogólnej wody w Stalowej Woli wynosi: 2,60 mval/dm3 = 130 mg CaCO3/dm3

Określenie klasy twardości wodymg/dm3CaCO3mval/dm3Stopnie twardości
bardzo miękka 0-900-1,780-5
miękka90-1801,78-3,575-10
średnio twarda180-2703,57-5,3510-15
znacznie twarda270-3605,35-7,1315-20
twarda360-4507,13-10,720-30
bardzo twarda<450< 10,7<30

Średnia zawartość fosforanów w wodzie uzdatnionej nie przekracza 0,01 mg/dm3.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpowiada za jakość wody podawanej do instalacji wewnętrznej, nie odpowiada za jakość wody u Odbiorcy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość ciepłej wody lub podgrzewanej w lokalnych podgrzewaczach.

Do góry