Biuro Obsługi Klienta

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. eksploatuje dwa ujęcia wody - „Krzyżowe Drogi” i „Stare Ujęcie”. Ogółem jest to 20 studni, z których pobierana jest woda i kierowana do Stacji Uzdatniania Wody.

Parametry wody

Jakość wody uzdatnionej podlega systematycznej kontroli analitycznej.

Na bieżąco woda badana jest przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej. 

Oprócz tego 28 razy w ciągu roku jakość wody jest badana przez niezależne akredytowane Laboratorium SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie oraz 28 razy w ciągu roku przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Stalowej Woli. Z tych 28 badań każde laboratorium 24 razy bada wodę w zakresie 7 wskaźników fizyko-chemicznych i 2 bakteriologicznych (jest to tzw. monitoring kontrolny) i 4 razy w zakresie 44 wskaźników fizyko-chemicznych i 5 badań bakteriologicznych (tzw. monitoring przeglądowy).

Badana jest woda podawana do sieci jak również u Odbiorców (szkoły, przedszkola, restauracje).

Wszystkie laboratoria zobowiązane są do stosowania przy badaniach metod referencyjnych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zobacz wyniki monitoringu przeglądowego z dnia 19.06.2017 roku, obrazujące jakość wody kierowanej do sieci wodociągowej.
Zobacz wyniki monitoringu przeglądowego z dnia 16.11.2015 roku, obrazujące jakość wody kierowanej do sieci wodociągowej.
Badany parametrJednostkaWynik badaniaDopuszczalna wartość wskaźnika 1
Odczyn (pH) –7,66,5 – 9,5
Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)μS/cm293≤ 2500
Chlor wolnymg/l0,09≤ 0,3
Ołów (Pb)μg/l< 4,0≤ 10
Kadm (Cd)μg/l< 0,30≤ 5
Miedź (Cu)mg/l< 0,0020≤ 2,0
Chrom (Cr)μg/l< 4,0≤ 50
Rtęć (Hg)μg/l< 0,050≤ 1
Sód (Na)mg/l13,6≤ 200
Magnez (Mg)mg/l5,3730 – 125
Glin (AI)μg/l20,8≤ 200
Mangan (Mn)μg/l< 4,0≤ 50
Żelazo (Fe)μg/l< 60,0≤ 200
Nikiel (Ni)μg/l7,1≤ 20
Arsen (As)μg/l< 1,0≤ 10
Srebro (Ag)mg/l< 0,0020≤ 0,01
Selen (Se)μg/l< 2,0≤ 10
Antymon (Sb)μg/l< 1,0≤ 5
Bor (B)mg/l< 0,050≤ 1,0
Ogólny węgiel organiczny (OWO)mg/l1,3bez nieprawidłowych zmian
MętnośćNT U< 0,10≤ 1
Barwamg Pt/l< 5≤ 15
ZapachTON< 11 – 5
SmakTFN< 11 – 8
Chlorki (Cl)mg/l21,0≤ 250
Siarczany (SO42)mg/l54,5≤ 250
Fluorki (F)mg/l< 0,10≤ 1,5
Bromianyμg/l< 5,0≤ 10
Amonowy jon (NH4+)mg/l< 0,05≤ 0,5
Azotany (N03)mg/l8,75≤ 50
Azotyny (N02)mg/l< 0,03≤ 0,5
Cyjankiμg/l< 15≤ 50
Benzo(a)pirenμg/l< 0,006≤ 0,010
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)μg/l< 0,024≤ 0,10
Akryloamidμg/l< 0,075≤ 0,10
Epichlorohydrynaμg/l< 0,060≤ 0,10
Chlorek winyluμg/l< 0,20≤ 0,50
l,2-Dichloroetanμg/l< 0,90≤ 3,0
Suma trihalometanów (THM)μg/l< 16,0≤ 100
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu  (Suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)μg/l< 2,00≤ 10
Benzenμg/l< 0,50≤ 1,0
Suma pestycydówμg/l< 0,40≤  0,50
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 hjtk/l ml< 1bez nieprawidłowych zmian
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48 hjtk/1ml< 1
Enterokoki kałowejtk/100 ml00
Liczba bakterii grupy coliitk/100 ml00
Liczba Escherichia colijtk/100 ml00

1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z poźn. zmian.)
μg/ – mikrogramy; jednostka 1000 razy mniejsza od miligrama,
jtk – jednostka tworząca kolonię w oznaczeniach mikrobiologicznych,
NTU – nefelometryczna jednostka mętności,
TON – liczba progowa zapachu,
TFN – liczba progowa smaku,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych oraz spełnia:

  • wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu,
  • wymagania chemiczne określone w rozporządzeniu.

Decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli.

Dodatkowo podajemy informacje dotyczące parametrów wody w Stalowej Woli, określanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Podajemy także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Średnia wartość twardości ogólnej wody w Stalowej Woli wynosi: 2,60 mval/dm3 = 130 mg CaCO3/dm3

Określenie klasy twardości wodymg/dm3CaCO3mval/dm3Stopnie twardości
bardzo miękka 0-900-1,780-5
miękka90-1801,78-3,575-10
średnio twarda180-2703,57-5,3510-15
znacznie twarda270-3605,35-7,1315-20
twarda360-4507,13-10,720-30
bardzo twarda<450< 10,7<30

Średnia zawartość fosforanów w wodzie uzdatnionej nie przekracza 0,01 mg/dm3.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. odpowiada za jakość wody podawanej do instalacji wewnętrznej, nie odpowiada za jakość wody u Odbiorcy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość ciepłej wody lub podgrzewanej w lokalnych podgrzewaczach.

MASZ PYTANIA?

Napisz do nas