• Szerokość
  • Rozmiar treści

Nasz zakład ma za zadanie dostarczać wodę do mieszkańców Stalowej Woli i okolic, a także dbać o jej jakość i smak.

W ramach przedsiębiorstwa działa laboratorium, które na bieżąco monitoruje jej parametry. Inspektorzy czuwają nad tym, aby do naszych domów trafiała czysta i smakowo bardzo dobra woda, którą można pić prosto z kranu.

Drugim głównym zadaniem zakładu jest użytkowanie i remonty obiektów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nasza firma zarządza siecią wodociągową o długości około 260 kilometrów, a także siecią kanalizacyjną – około 180 kilometrów. W 2008 roku została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody, o wydajności 600 m3/godzinę.

Zakres działalności naszego zakładu to:

 • utrzymywanie sprawności technicznej ujęć wody podziemnej w zakresie rozbudowy, napraw, remontów, pomiarów i badania jakości wody,
 • uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucja wody do sieci wodociągowej,
 • obsługa sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej i przyłączy do budynków,
 • usuwanie awarii i modernizacja sieci wodociągowej,
 • wymiana i legalizacja wodomierzy głównych i wodomierzy lokalowych w budynkach objętych inkasem,
 • obsługa sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni rewizyjnej licząc od strony obiektu,
 • obsługa 21 sztuk terenowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi,
 • obsługa przepompowni wód deszczowych przy ul. Składowej i Ogrodowej, a także osadniki piasku i separatory zanieczyszczeń ropopochodnych,
 • obsługa i eksploatacja kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicach: Ofiar Katynia, 1-go Sierpnia, Hutnicza, PCK, Żeromskiego, Metalowców, Orzeszkowej, Kwiatkowskiego, Popiełuszki (od ul. Ofiar Katynia do torów kolejowych),
 • obsługa 18 studni publicznych na terenie miasta Stalowa Wola,
 • kontrola i badanie wody w sieci pod względem parametrów fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych,
 • całokształt problematyki związanej z wydawaniem warunków technicznych na budowę i rozbudowę sieci, uzgadnianie projektów technicznych, dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych sieci, zawieranie umów o dostarczanie mediów i kontakt z Odbiorcami w zakresie problemów bieżących.

Do zakresu działalności ZWiK nie należy:

 • bezpłatna naprawa przyłącza wody uszkodzonego z winy odbiorcy (w przypadku uszkodzenia lub rozmrożenia przyłącza wody z winy odbiorcy koszty naprawy ponosi odbiorca),
 • awarie wewnętrznej instalacji wod-kan. (należy zgłaszać do administracji budynku),
 • obsługa i eksploatacja kanalizacji deszczowej na pozostałych ulicach nie wymienionych w zakresie działalności MZK.
Do góry