• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Poszukiwany elektryk do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
zdjęcie elektryka w pracy

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów MZK poszukuje pracownika na stanowisko: ELEKTRYK

Informacje dla kandydatów do pracy:

Wymagane:

 • Wykształcenie minimum zawodowe elektryczne lub pokrewne.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych.
 • Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii i rozwiązywania problemów technicznych.
 • Predyspozycje interpersonalne i umiejętność pracy w zespole.
 • Systematyczność, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Gotowość do pracy w ruchu zmianowym ( dwie zmiany).
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Posiadanie uprawnień SEP do 1 KV.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w branży związanej z gospodarką odpadami.
 • Posiadanie uprawnień SEP powyżej 1KV .

Podstawowe obowiązki :

 • Utrzymanie sprawności instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych związanych z procesem technologicznym w sortowni odpadów.
 • Nadzór nad prawidłową pracą układów elektrycznych.
 • Dokonywanie napraw, remontów, konserwacji urządzeń elektrycznych – usuwanie awarii.
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie codziennych problemów technicznych, usuwanie usterek
  w instalacjach elektrycznych, napędach i układach sterowania maszyn i urządzeń.
 • Udział w okresowych remontach i przeglądach.

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie na podstawie umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zakresu obowiązków.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Mobilne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
……………………………………………….

podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie nr 2 do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MZK Stalowa Wola.”
……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny
  Sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

 • Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w MZK Stalowa Wola, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mzk.stalowa-wola.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Miejski Zakład Komunalny
  Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 grudnia 2020 r.

rekrutacja- elektryk

 

Do góry