• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Poszukiwany majster wod-kan do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
zdjęcie elektryka w pracy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji poszukuje pracownika na stanowisko: MAJSTER WOD-KAN

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne instalacyjne,
 • bardzo dobra umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra umiejętność czytania map sytuacyjno – wysokościowych,
 • bardzo dobra komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra znajomość terenu Stalowej Woli (lokalizacji ulic),
 • znajomość układów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • dobra znajomość z zakresu hydrauliki,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • minimum 5 letnie doświadczenie pracy w branży wod-kan.

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW (CZYNNOŚCI) NA STANOWISKU MAJSTER WOD-KAN:

 • organizowanie pracy podległym brygadom wod-kan,
 • organizacja, nadzór i kontrola bieżących prac związanych z eksploatacją i usuwaniem awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Stalowa Wola,
 • nadzorowanie opomiarowania obiektów i budynków mieszkalnych eksploatowanych wodomierzy zgodnie z prowadzoną gospodarką wodomierzową,
 • nadzór nad funkcjonowaniem hydrantów, zdrojów publicznych oraz studni publicznych,
 • kontakt z klientami w zakresie wydawania warunków technicznych, uzgodnień projektów technicznych oraz innych zagadnień wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • opracowywanie warunków technicznych oraz uzgodnień dokumentacji projektowych przyłączenia do sieci wod-kan,
 • udział w naradach koordynacyjnych ZUD,
 • odbiory przyłączeń do sieci wod-kan,
 • plombowanie nowych wodomierzy,
 • przygotowanie materiałów i doprowadzenie do podpisywania przez Zarząd umów na dostawę wody i odbiór ścieków z nowymi klientami,
 • przygotowywanie zamówień materiałów wod-kan,
 • przygotowywanie ogłoszeń o przerwach w dostawie wody w obszarze prowadzonych robót,
 • przygotowanie wniosków o zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót wodno-kanalizacyjnych,
 • prowadzenie czynności nadzorujących i organizacyjnych pracę przy realizacji inwestycji budowlanych w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nadzór nad grupami wymieniającymi wodomierze (wydawanie poleceń, kontrola realizacji zadań, czasu pracy itp.),
 • prowadzenie książek kontroli obiektów liniowych wodno-kanalizacyjnych,
 • przygotowywanie map sytuacyjno-wysokościowych będących w zasobach MZK, dla pracowników ZWiK w celu dokładnego określenia zakresu wykonywanych prac
  i lokalizacji uzbrojenia podziemnego,
 • dokładne i systematyczne prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, sprawozdawczej
  i kontroli czasu pracy podległych pracowników oraz przepływu materiałów i narzędzi,
 • dbanie o zabezpieczenie materiałów, narzędzi, ochron osobistych pracowników
  w sposób zapewniający ciągłość pracy oraz właściwe wykorzystywanie czasu pracy
  i możliwości szybkiego, sprawnego i bezpiecznego usuwania awarii wod-kan,
 • organizowanie stanowiska pracy, przygotowanie robót, prowadzenie instruktażu podległych pracowników,
 • dbałość o dyscyplinę pracy, terminowość wykonywanych prac oraz właściwe wykorzystywanie pracy Załogi,
 • prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń stanowiskowych pracowników brygad wod-kan w zakresie b.h.p. i przepisów p.poż.,
 • kontrola przestrzegania bezpiecznych i higienicznych zasad pracy,
 • przestrzeganie regulaminu pracy obowiązującego w MZK.

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
……………………………………………….

podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie nr 2 do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MZK Stalowa Wola.”
……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
  tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

 • Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w MZK Stalowa Wola, drogą elektroniczną na adres: tbednarowicz@mzk.stalowa-wola.pl lub osobiście u kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ul. Komunalna 1, I piętro, pok. nr 16).
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 grudnia 2020 r.
 • Termin Składania podań do 04.09.2020 r.

ogłoszenie o prace na majstra wodociągowego

Do góry