• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Ogłoszenie o naborze w projekcie „Aktywizacja-rewitalizacja”dla pracujących

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza nabór uczestników z Gminy Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko                     

 do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

Liczba miejsc w naborze – 12 (9 kobiet, 3 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać:

 • osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola i Gmina i Miasto Nisko,
 • osoba, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższej grupy:
 • Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz szkoleń służących podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć  do 15 września 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 15 września 2023 r.).

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod numerem telefonu: 511 440 515

 osoba uboga pracująca – to:

a) osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych ), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych
w oparciu o próg interwencji socjalnej* w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo

b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;

* Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529 z 2019 r. poz. 271, 730, 752).

transfery socjalne – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego.

gospodarstwo domowe – jednostka (ekonomiczna, społeczna), spełniająca łącznie poniższe warunki:

a) posiadająca wspólne zobowiązania;

b) dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby;

c) wspólnie zamieszkująca.

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom, np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnego), takie jak szpital, dom opieki dla osób starszych, więzienie, koszary wojskowe, instytucja religijna, szkoła z internatem, pensjonat, hotel robotniczy, itp.;

umowa krótkoterminowa – umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy;

Kryterium efektywności zawodowej

Udział w projekcie ma prowadzić do poprawy sytuacji na rynku pracy uczestników rozumianej jako:

 1. przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub

Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie
o pracę na czas określony, w tym na zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie.

 • przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub

Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat.

 • zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji lub
 • awans w dotychczasowej pracy lub

Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas zakresem zadań (awans stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy).
W przypadku awansu finansowego mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia niewynikającego z przepisów prawa krajowego odnoszących się do regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans stanowiskowy i awans finansowy nie muszą występować łącznie.

 • zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.

Zmiana pracy na wyżej wynagradzaną oznacza wzrost wynagrodzenia brutto o co najmniej 10% liczony od zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim miejscu pracy. Do wzrostu wynagrodzenia nie wlicza się dodatkowego wynagrodzenia np. premii, nagród jubileuszowych, czy zwiększenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów prawa (np. wzrost płacy minimalnej).

Aktualnie obowiązujące stawki brane pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodowego:

 1. próg interwencji socjalnej
 2. dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł
 3. dla osoby w rodzinie – 600,00 zł
 • minimalne wynagrodzenie za pracę – 3 600,00 zł brutto
 • kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł
Udział w projekcie dla uczestników projektu jest BEZPŁATNY
Do góry