Rekrutacja

Aktualnie prowadzimy nabór na stanowiska:

Informacje dla kandydatów do pracy.

 • Zainteresowani kandydaci mogą składać aplikacje osobiście w MZK Stalowa Wola, ul.Komunalna 1, pok.26, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mzk.stalowa-wola.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
 • CV oraz podanie o pracę ze wskazaniem stanowiska, na które aplikuje kandydat oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów należy dołączyć obowiązkowy kwestionariusz, który znajdziecie Państwo powyżej,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż do 6 miesięcy od daty złożenia.

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 do rekrutacji bieżącej:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

……………………………………………….
podpis kandydata do pracy

Oświadczenie nr 2 do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MZK Stalowa Wola.”

 

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych i treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.09.2019 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

Odwiedź nas

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

Tel. (15) 842-34-11
E-mail: mzk@um.stalowawola.pl