• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Szukamy osób do aktywizacji zawodowej. Oferujemy staże, bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza nabór uczestników
z Gminy Stalowa Wola oraz Gminy i Miasta Nisko

do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 Liczba miejsc w naborze – 14, w tym:

 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo 11 osób (9 kobiet, 2 mężczyzn)
 • osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych 3 osoby (3 kobiety)

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola lub Gminy i Miasta Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant
 5. Imigrant

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.:

 • Gmina Stalowa Wola: Rynek wraz z otaczającymi ulicami (ul. Rynek, Jagiellońska, Kochanowskiego, Kopernika i Poprzeczna),
 • Gmina i Miasta Nisko: na obszarze wokół zbiornika wodnego w miejscowości Podwolina u pracodawców działających w zakresie usług turystycznych, pielęgnacji terenów zielonych, małej gastronomii i innych usług w obszarze zbiornika wodnego.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach 03 sierpnia 2023 r. – 21 sierpnia 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

– osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 21 sierpnia 2023 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
 2. formularz-rekrutacyjny
 3. karta-oceny-formalnej-wersja-edytowalna
 4. karta-oceny-merytorycznej-wersja-edytowalna
 5. wzor-druku-us-7-przyklad

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon kontaktowy: 511 440 515

Do góry