• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Informacja o naborze uczestników z Gminy Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko do projektu Aktywizacja-rewitalizacja
Osiedle Rozwadów

Informujemy, że od dnia 4 września 2023 r. zostanie uruchomiony nabór uczestników z Gminy Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko do projektu “Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny Rynek Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu będą podane w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje o projekcie:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do następujących grup: osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz szkoleń służących podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Zespół projektu                                                             

Do góry