Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Składowisko (ZUOS)

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

Kontakt

ZAKŁAD UNIESZKODLIWANIA ODPADÓW – SKŁADOWISKO (ZUOS)

Zadania wykonywane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – Składowisko to:

  • przyjmowanie do unieszkodliwiania metodą składowania odpadów komunalnych,
  • eksploatacja składowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
  • wprowadzanie nowych technologii dotyczących gospodarowania odpadami mających na celu ograniczanie składowania,
  • uczestniczenie w edukacji dotyczącej ochrony środowiska,
  • obsługa „Rupieciarni”, „Rupieciarni II
  • uczestniczenie w procesie inwestycyjnym rozbudowa składowiska, rekultywacja.

p.o. Kierownika
Jerzy Madej

Tel.: 15 642-65-05
Kom.: 662-190-065

p.o. Mistrza
Grzegorz Mróz
Tel.: (15) 642-65-05
Kom.: 728-378-289

Czas pracy składowiska:

od 01.04 do 31.10
w godz.: od 7.00 do 16.00


od 01.11 do 31.03
w godz.: od 7.00 do 15.00

Warto wiedzieć

CO TO JEST SKŁADOWISKO ODPADÓW?

Składowisko odpadów to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt do zorganizowanego deponowania odpadów. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też segregację i częściowy odzysk surowców wtórnych. W Stalowej Woli istnieje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pamiętaj!

Zorganizowana i monitorowana instalacja do składowania odpadów to SKŁADOWISKO, a nie WYSYPISKO. Pod pojęciem WYSYPISKO rozumiemy niezorganizowane i nielegalne miejsce, w których wyrzucone zostały odpady, czyli potocznie „dzikie wysypisko”.

Składowisko odpadów w Stalowej Woli tworzą 3 niecki:

NIECKA Nr 1

100

zrekultywowana
(zamknięta i wyłączona z eksploatacji)

NIECKA Nr 2

90

obecnie eksploatowana
(składowane są tam obecnie odpady)

NIECKA Nr 3

0

pusta (nowa niecka, użytkowana będzie po zapełnieniu odpadami niecki nr 2)

BUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW

Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do bardzo trudnych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.

Obiektami głównymi składowiska są kwatery w postaci niecek ziemnych o uszczelnionych dnach i skarpach, ze zdrenowanym podłożem dla odbioru wód odciekowych. Poszczególne kwatery składowiska mają specjalną budowę, zgodną z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony środowiska. Uszczelnienie niecek składowiska wykonane jest w postaci warstwy mineralnej z glin deluwialnych, pylastych o miąższości 0,5 – 0,6 m i współczynniku filtracji k ≤1,0 × 10-9 m/s, na której wyłożono matę bentonitową (10 mm), folię gładką (2 mm), folię wysokiej gęstości (2 mm) zgrzewaną podwójnym szwem z kanałem kontrolnym. Dodatkowo na foli ułożono warstwę opon wypełnionych piaskiem. Następnie ułożona została warstwa filtracyjna (0,5 m) z perforowanymi rurami o średnicy 200/176 mm zbierającymi odciek, oraz instalacja odgazowująca, razem ze studzienkami wyposażonymi w biofiltry. W tak zabezpieczonej niecce odpady składowane są warstwami (ok. 2 m po zagęszczeniu) rozdzielonymi, tzw. przesypką z gruntów mineralnych (10 – 15 cm). Biogaz wydzielający się podczas rozkładu odpadów spalany jest na składowisku w palnikach zlokalizowanych na eksploatowanej niecce oraz w pochodni zbiorczej. Natomiast powstający odciek trafia do podczyszczalni odcieku, a następnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Po wypełnieniu niecki odpadami, poddawana jest ona rekultywacji. Na okrywę rekultywacyjną  składają się: warstwa wyrównująca, mata bentonitowa, geowłóknina filtracyjna, warstwa drenażowa, piasek i grunt, żyzna ziemia i warstwa humusu, a całość obsiewana jest trawą.

Nasze obiekty

Na terenie Gminy Stalowa Wola funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą do nich bezpłatnie przywieźć i oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów: gruz, cegłę, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady opakowaniowe.

RUPIECIARNIA

Adres:
ul. 1-go Sierpnia 18A
37-450 Stalowa Wola

Tel.: (15) 642-62-36

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
w godz.: od 10.00 do 18.00


Sobota
w godz.: od 8.00 do 16.00

RUPIECIARNIA II oraz K.R.U.

Adres:
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 38
37-450 Stalowa Wola

Tel.: (15) 810-93-30 wew.32

Godziny otwarcia:

od wtorku do piątku
w godz.: od 10.00 do 18.00


Sobota
w godz.: od 8.00 do 16.00

Kącik Rzeczy Używanych (K.R.U.)

Kącik rzeczy używanych, to miejsce gdzie na zasadzie bezgotówkowej wymiany mieszkańcy Stalowej Woli mogą przywozić niepotrzebne w domu meble, krzesła, stoły, zabawki, wyroby ceramiczne i szklane, a także sprzęt AGD i RTF. Warunkiem jest to, aby przedmioty były sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Zdający bezpłatnie zostawia przedmioty w Kąciku, a nabywca darmowo je zabiera, wypełniając dokument nieodpłatnego nabycia. Jeśli przedmiot nie znajdzie nabywcy przez okres 3 miesięcy trafia do strefy odpadów i będzie właściwie zagospodarowany.

ZUOS w obiektywie

Napisz do nas