Działalność

Projekty UE

Rozwój i Inwestycje

Miejski Zakład Komunalny to przedsiębiorstwo, które z powodzeniem sięga po środki unijne.

Pozwala to na realizację inwestycji, które są dumą spółki, chlubą województwa i przykładem dobrych praktyk dla innych podmiotów. Projekty te poszerzają struktury firmy o kolejne, kluczowe dla sektorów polskiej gospodarki obszary usług.

Kierunki rozwoju naszej spółki wyznaczają przede wszystkim innowacje. Realizowane przez nas ciągle nowe projekty i nowatorskie podejście do ich sukcesywnego wdrażania sprawiają, że spółka dynamicznie się rozwija i ze spokojem patrzy w przyszłość. To pozwala budować silną markę miejskiej spółki, której działalność dalece wykracza poza obszar wyznaczonych jej zadań.

Jesteśmy solidnym, godnym zaufania partnerem o stabilnych korzeniach i mocnej pozycji na lokalnym rynku. MZK Sp. z o.o. to nowoczesna firma dbająca o środowisko, a naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie klientom usług na najwyższym poziomie za możliwie najlepszą cenę, co dzięki prowadzonej przez nas polityce stabilnego rozwoju, udaje się z powodzeniem realizować.

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat udało się zrealizować kilka kluczowych dla spółki projektów.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z  o.o. w październiku 2019 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0021/17-00 Projektu pn.:

„Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli”

W ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cele projektu:

 1. Zasadniczym celem doposażenia linii technologicznej Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (ZMBPOK) maksymalizacja odzysku tworzyw sztucznych poprzez zastosowanie automatycznego sortowania tworzyw z wykorzystaniem separacji balistycznej i optycznej. Zostanie to osiągnięte poprzez m.in. zamontowanie automatycznych urządzeń sortujących tj. dodatkowych trzech separatorów optopneumatycznych oraz separatora balistycznego rozdzielającego frakcję ciężką i przestrzenną od płaskiej i lekkiej. Dodatkowym celem jest zwiększenie przepustowości sortowni ZMBPOK w zakresie przetwarzania strumienia selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych w tym przede wszystkim odpadów tworzyw sztucznych i metalu.
 2. Wykonanie kącika napraw w PSZOK w Stalowej Woli.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami na pierwszym miejscu powinniśmy zapobiegać powstawaniu odpadów. W celu spełnienia tego zapisu Beneficjent w ramach projektu otworzy w istniejącym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) punkt drobnych napraw. W punkcie tym będą przyjmowane przedmioty, urządzenia itp. które wcześniej stały się odpadami, a które po czyszczeniu i drobnych naprawach staną się produktami i będą mogły w dalszym ciągu być użytkowane przez inne osoby, które będą nimi zainteresowane. Ponowne wykorzystanie przedłuża konsumpcję produktu i tym samym zapobiega powstawaniu odpadów. Ponowne wykorzystanie zakłada, że produkt jest użytkowany ponownie do tego samego celu, dla którego został zaprojektowany.

 1. Ponadto w ramach projektu planowane są także działania informacyjne oraz edukacyjne w szczególności zachęcające mieszkańców do oddawania niepotrzebnych urządzeń i przedmiotów do PSZOK-u, zamiast wyrzucania ich do śmietników. Takie działanie przyczyni się także do zapobiegania powstawaniu odpadów.

Planowane efekty:

– ograniczenie wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów,

– ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów technologicznych

wytwarzania produktów i ich użytkowania, a także świadczenia usług,

– zapewnienie maksymalnego odzysku wytworzonych odpadów zgodnie z zasadami ochrony

środowiska,

– unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi, zgodnie z zasadami

ochrony środowiska,

– wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych szczególnie w zakresie budowy

i modernizacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

– uzyskanie poziomu zbierania i segregacji odpadów na poziomie określonym w dokumentach unijnych i krajowych,

– poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 12 700 600,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 280 000,00 zł

Dofinansowanie na realizację projektu: 7 038 000,00 zł

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli Projektu pn.: “Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą znajdujące się pod adresem:(naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

1

Projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Stalowej Woli”, realizowany w ramach Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042, w latach 2006-2012.

Podstawowe cele realizacji Projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” to:

 • Modernizacja starych (nieszczelnych) odcinków kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowych ciągów kanalizacyjnych – ok. 23,5 km.
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w starej części miasta oraz w nowych dzielnicach Stalowej Woli (rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej)- ok. 13 km.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 1.14 km.
 • Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków z rozszerzoną technologią redukcji związków biogennych (azot i fosfor).
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody – redukcja związków żelaza i manganu oraz korekta pH wody.
Dowiedz się więcej o projekcie

Miasto Stalowa Wola, na którego obszarze zrealizowano przedsięwzięcie, położone jest w południowo-wschodnim rejonie Polski, w województwie podkarpackim. Liczba ludności zamieszkującej miasto wynosi 65,5 tys., co stanowi ponad 8% ludności miejskiej województwa podkarpackiego i ponad 3% ogółu mieszkańców województwa.

Podmiotem Odpowiedzialnym za Realizację Projektu Funduszu Spójności Nr 2003 /PL/16/P/PE/042 “Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli”, jest Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 21 912 955 EUR, w tym koszty kwalifikowane 19 060 000 EUR. Dofinansowanie przyznane przez Komisję Europejską z Funduszu Spójności zostało ustalone na poziomie 13 151 400 EUR, co stanowi 69% kosztów kwalifikowanych Projektu. Czas realizacji inwestycji został określony na lata 2003-2009. Dofinansowanie powyższe dotyczyło zarówno kontraktów na roboty jak i na usługi (w ramach pomocy technicznej), tj. Inżyniera Kontraktu oraz kontraktów związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla kontraktów na roboty.

Zadania wykonywane w ramach Projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” zostały objęte czterema kontraktami na roboty:

1. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-01 “Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola”:

 • budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż nowoprojektowanej ulicy (w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) łączącej ul. Solidarności z ul. Przyszowską,
 • modernizacja kolektora A ścieków sanitarnych od ul. Staszica do ul. Czarnieckiego oraz kolektorów przyłączeniowych,
 • budowa przepompowni ścieków sanitarnych P-3 na osiedlu Hutnik,
 • budowa przepompowni ścieków sanitarnych P-1 przy ul. 1-go Sierpnia,
 • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hutnik (ulice: część Wańkowicza, Pieńkowskiego, Wyspiańskiego, Koper, Parkingowa, Dąbka, Wyczółkowskiego, Kossaka),
 • przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Dmowskiego pomiędzy ul. Podleśną i ul. Kilińskiego,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie w ul. Poniatowskiego,
 • przebudowa kolektorów przyłączowych kanalizacji sanitarnej budynków Nr 2,6,10,12 przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa kolektora sanitarnego przyłączowego budynków przy ul. Al. Jana Pawła II nr 2 i 4,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Ofiar Katynia,
 • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego,
 • przebudowa odcinak kolektora sanitarnego B od przepompowni P-1 do ul. Ks. J. Popiełuszki,
 • przebudowa kolektorów przyłączowych kanalizacji sanitarnej budynków Nr 3,5,7,9,11 przy ul. Poniatowskiego i nr 5,7,9,11 przy ul. Czarnieckiego,
 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ofiar Katynia, Hutniczej, Orzeszkowej, 1-go Sierpnia i ks. Popiełuszki;
 • przebudowa sieci wodociągowej O400 – przejście pod torami PKP relacji Lublin – Przeworsk w Stalowej Woli;
 • przebudowa wodociągu po istniejącej trasie wzdłuż alei Jana Pawła II w Stalowej Woli.

2. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-02 “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rozwadów, Charzewice, Piaski I i II w Stalowej Woli”:

 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i dwóch przepompowni ścieków w ul. Świerkowej, Brzozowej i Modrzewiowej;
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rozwadów w ulicach: Strażacka, Targowa, Kościuszki, Sobieskiego, Jagiellońska, Kochanowskiego, Bełżyńskiego, Poprzeczna, Kopernika,
 • Batorego i w części ulic: Klasztornej, Traugutta, Rozwadowskiej
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rozwadów ul. Polna, Dolina, Grochowa;
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Piaski II,
 • przebudowa kolektora deszczowego zachodniego (w tym budowa czterech separatorów oraz modernizacja piaskownika) dla miasta Stalowa Wola;
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Charzewice ul. Sandomierska, Wspólna, Różana, Lipowa, Starowiejska, Parkowa;
 • budowa systemu kanalizacji deszczowej w osiedlu Rozwadów ul. Strażacka, Targowa, Mieszka I, Rynek, Jagiellońska, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Polna, Kościuszki. Klasztorna.

3. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-03 “Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”:

Modernizowana oczyszczalnia ścieków o projektowanej przepustowości na poziomie 17 500 m3/d ścieków , a także zwiększoną przepustowość pod kątem odbioru ładunku zanieczyszczeń z jednoczesną poprawą procesu oczyszczania szczególnie odnoszącą się do usuwania związków biogennych, azotu i fosforu.

Po zakończeniu Projektu jakość oczyszczonych ścieków spełnia kryteria określone w przepisach polskich i unijnych.

Celem rozbudowy i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków było:

 • Ochrona dolnego odcinka rzeki San należącej do zlewni Wisły, osiągnięcie minimalizacji niekontrolowanego zrzutu ścieków nie oczyszczonych lub oczyszczonych w stopniu niezadowalającym do wód lub do ziemi poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji.
 • Ochronę zasobów głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 425 stanowiącego źródło wody pitnej dla Stalowej Woli oraz rezerwowe źródło wody dla miasta Rzeszowa.
 • Poprawę jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych poprzez modernizację procesu technologicznego, w celu osiągnięcia redukcji zanieczyszczeń do poziomu odpowiadającego wymogom
 • Wspólnoty Europejskiej (Dyrektywa 91/271/EEC, nowelizowana Dyrektywą 98/15/EEC).
 • Poprawa gospodarki osadami.

4. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-04 “Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli”:

Dotychczas Stacja Uzdatniania Wody zapewniała jedynie korektę czynnika pH wody (wartość monitorowana 5,57) poprzez dodawanie wody wapiennej. Istniała pilna potrzeba modernizacji całego istniejącego systemu uzdatniania wody ze względu na konieczność redukcji poziomu żelaza i manganu. Inwestycje w ramach projektu obejeły budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 600 m3/h opartą na technologii filtów pośpiesznych wraz z usuwaniem związków biogennych.

Po zakończeniu realizacji projektu jakość wody dostarczanej odbiorcom spełnia wymogi zarówno prawa polskiego jak i dyrektyw Unii Europejskiej (Dyrektywa 80/778/EEC, w 2003 r. zastąpiona Dyrektywą 98/83/EC) w odniesieniu do jakości wody pitnej, a w szczególności do dopuszczalnych wartości stężeń manganu i żelaza w wodzie oraz wartości pH.
Oprócz powyższych kontraktów na roboty Projekt “Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” obejmuje również trzy kontrakty na usługi:

 1. Kontrakt Nr 05 (2003/PL/16/P/PE/042/05)
  “Pomoc techniczna – przygotowanie dokumentacji przetargowej na Kontrakty Nr 01 i 02. (system sieci kanalizacyjnej i wodociągowej)”.
 2. Kontrakt Nr 06 (2003/PL/16/P/PE/042/06)
  “Pomoc techniczna – przygotowanie dokumentacji przetargowej na Kontrakty Nr 03 i 04 (Miejska Oczyszczalnia Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody)”.
 3. Kontrakt Nr 07 (2003/PL/16/P/PE/042/07)
  “Nadzór nad pracami w Stalowej Woli – Inżynier Kontraktu łącznie z pomocą techniczną dla PIU”.

 

2

Projekt pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli”, realizowany w latach 2010 – 2011 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach IV Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 4 246 289,00 zł z czego wydatki kwalifikowane 2 809 865,51 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 2 388 385,68 zł, co stanowiło 85% wszystkich wydatków kwalifikowanych, środki własne MZK Sp. z o.o. – 1 857 903,32 zł.
Podstawowymi celami realizacji Projektu było:

 • ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 • wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych,
 • ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania poprzez zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Dowiedz się więcej o projekcie

Przedmiotem Projektu było między innymi wydzielenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych – odpadów niebezpiecznych. W tym celu w ramach Projektu wybudowano Gminny Punkt Zbierania Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZSWiON) tzw. „Rupieciarnię”, do którego od 15.04.2011 r., (tj. daty oddania do użytkowania) wszyscy mieszkańcy gminy Stalowa Wola mogą bezpłatnie oddawać odpady niebezpieczne, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), odpady z remontów, a także inne odpady problematyczne, powstające w gospodarstwach domowych. Punkt ten, zlokalizowano w dogodnej dla mieszkańców lokalizacji – w centrum miasta, przy ul. 1-go Sierpnia 18A. Od początku jego funkcjonowania tj. przez niespełna 20 miesięcy w „Rupieciarni” zebrano 1150 ton ww. odpadów.

W ramach Projektu, w wyniku przeprowadzonych przetargów (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013.

W sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych) poza wybudowaniem „Rupieciarni”, zakupiono m.in.:

 • dwie nowoczesne śmieciarki wysokiego zgniotu z systemem wagowym, w tym jednej, dodatkowo wyposażonej w system ciśnieniowego mycia i dezynfekcji pojemników,
 • 55 szt. siatkowych pojemników o poj. 2,5 m3 przeznaczonych do zbiórki plastiku,
 • 140 szt. pojemników o poj. 2,5 m3 przeznaczonych do zbiórki papieru,
 • 315 szt. pojemników o poj. 1,5 m3 przeznaczonych do zbiórki szkła (135 do szkła kolorowego i 180 do szkła bezbarwnego), z czego 180 szt. dodatkowo wyposażono w kieszeń na zużyte baterie,
 • 1200 szt. pojemników o poj. 120 dm3 przeznaczonych do zbiórki odpadów zielonych
 • 100 szt. pojemników o poj. 1100 dm3 przeznaczonych do zbiórki makulatury,
 • 4 szt. kontenerów o poj. 20 m3 (KP-20) do przewozu odpadów z selektywnej zbiórki,
 • inne różnego rodzaju pojemniki do odpadów niebezpiecznych, w które wyposażono GPZSWiON,
 • 5480 szt. podwójnych stelaży na worki, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, które rozdano wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,
 • ponad 200 tys. szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów, które systematycznie przekazywane są mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej,
 • samochód ciężarowy z przyczepą do przewozu odpadów z selektywnej zbiórki.

Zakup nowoczesnych środków transportu oraz doposażenie altan śmietnikowych w dodatkowe pojemniki, pozwoliły na rozbudowę i usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta.

W ramach Projektu przeprowadzono również wśród wszystkich mieszkańców Stalowej Woli akcję edukacyjno-informacyjną. Do 23 tys. gospodarstw domowych dostarczono materiały edukacyjno-informacyjne, zawierające m.in. informacje o właściwym postępowaniu z odpadami i promujące selektywną zbiórkę odpadów. Wszystkie materiały zostały umieszczone w teczkach i zapakowane w ekologiczne, bawełniane torby na zakupy, dodatkowo opatrzone nadrukiem informującym o dofinansowaniu ze środków europejskich Projektu pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli”.

Powyższe działania rozwinęły selektywną zbiórkę oraz pozwoliły na wprowadzenie systemu wagowego jako nowego sposobu rozliczeń z zainteresowanymi mieszkańcami zgodnie  z dewizą „Zapłać za to czego nie odzyskasz”. Realizacja powyższych działań przez  MZK Sp. z o.o. pozwoliła na spełnienie podstawowych założeń Projektu tj. osiągnięcie zakładanego progu redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko odpadów.

Projekt zakończono zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie tj. 15.10.2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

3

Projekt pn. „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowywanego z Funduszu Spójności.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych otwiera nową kartę historii Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o. w Stalowej Woli. Projekt doczekał się realizacji, dzięki odwadze i wizjonerskiemu myśleniu pomysłodawców, a także pracy i zaangażowaniu wielu oddanych sprawie osób.

Budowa tak zaawansowanej technologicznie instalacji, to wyjście naprzeciw kierunkom krajowej polityki w zakresie gospodarki odpadami, wymogom unijnym, a przede wszystkim chęć ochrony kurczących się zasobów środowiska naturalnego. To kolejny milowy krok na drodze ku ekologii przyszłości. Kierunkowi, w którym Spółka podąża konsekwentnie już od kilku lat. To także troska o mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Zastosowane w Zakładzie nowoczesne technologie zapewniają stabilne
i długotrwałe efekty środowiskowe oraz ekonomiczne służące finansom i zdrowiu mieszkańców.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zasadniczym celem Projektu jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg do wymagań prawa polskiego i europejskiego.

Cele jakościowe (niemierzalne):

 • redukcja ilości odpadów komunalnych poddawanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie,
 • redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska,
 • maksymalizacja ilości odpadów materiałowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale),
 • maksymalizacja ilości odpadów poddawanych odzyskowi (odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i niebezpieczne),
 • wykorzystanie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) biogazu uzyskiwanego poprzez biologiczne przetworzenie odpadów organicznych,
 • bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów komunalnych, które nie będą mogły zostać poddane odzyskowi poprzez uzyskanie niskiej aktywności biologicznej materiału przeznaczonego do składowania.

Cele ilościowe (niemierzalne):

 • wybudowanie Zakładu o możliwości przetwarzania około 76700 Mg odpadów komunalnych z terenu zamieszkałego przez około 210 000 mieszkańców,
 • wybudowanie Zakładu o przepustowości około 60 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych,
 • udział ilości odpadów składowanych na składowisku w stosunku do strumienia wejściowego odpadów – maksymalnie 49%,
 • skierowanie do odzysku około 50% przyjętych odpadów.

Projekt pn.
„Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
dofinansowywanego z Funduszu Spójności

ue

Podmiot odpowiedzialny za realizację Projektu:
Beneficjent – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Całkowity koszt Projektu:
104 871 807,90 PLN

Koszty kwalifikowane Projektu:
85 629 290,54 PLN, w tym
dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności:
56 524 496,56 PLN

Środki własne MZK Sp. z o.o.:
29 104 793,98 PLN, w tym:
pożyczka z NFOŚiGW – 19 000 000,00 PLN
wkład Spółki MZK – 10 104 793,98 PLN

Koszty niekwalifikowane Projektu (VAT):
19 242 517,36 PLN

Schemat Organizacyjny

Jednostki Realizującej Projekt Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli współfinansowanego z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. “Budowa Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”

 1. Organem nadrzędnym dla celów Projektu jest Rada Projektu, która funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Projektu. Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) jest Pani Anna Pasztaleniec a Zastępcą Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (DMAO) jest Pan Mariusz Piasecki.
 2. Jednostka Realizująca Projekt składa się z 4 osób. Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony w wymiarze całego etatu. Skład JRP jest następujący:
  • Specjalista ds. Koordynacji Projektu Paulina Jurkiewicz
  • Specjalista ds. technologii, informacji i promocji Projektu Anna Kusz
  • Inspektor ds. technicznych Katarzyna Pawleniak
  • Specjalista ds. prawnych Dariusz Gagat

Spółka w mediach – Ostatnio dodane

Więcej informacji na poniższych stronach

Ostatnio dodane wydarzenie

Najnowszy wpis w aktualnościach