• Szerokość
  • Rozmiar treści

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego, które oferuje nasz partner projektowy Polska Fundacja Wspierania Inicjatwy Gospodarczych OIC Poland w Lublinie. Są to oferty wspracia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie realizowany na podstawie umowy nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465 w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES)  z dnia 30 sierpnia 2022r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Projekt opiewa na kwotę 3 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK.

Okres Budowy Portfela od 30-08-2022 do 30-08-2025.

Warunki pożyczki

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 40% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 70 000,00 zł
 • minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
 • co do zasady miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych (np. w przypadku prowadzenia działalności sezonowej);
 • oprocentowanie wynosi 2,9 %* w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP),
 • okres spłaty dla pożyczek 36 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

W okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

Dopuszcza się zaangażowanie PES w tym samym czasie w ramach danej Umowy Operacyjnej tylko z tytułu jednej pożyczki płynnościowej

*wysokość oprocentowania na dzień 05-10-2023.

Wymagane dokumenty

Kto może otrzymać wsparcie?

Odbiorcami pożyczek mogą zostać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju:

 • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna,
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacja pozarządowa, podmiot, lub spółka non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Grupę docelową Pożyczki Płynnościowej dla PES stanowią podmioty:

 • istniejące co najmniej 12 m-cy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazujące realne źródła spłaty tych zobowiązań.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zatowarowanie, półprodukty,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zakupu drobnego wyposażenia.
 • na zapłatę niekwalifikowalnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy

Kontakt

Fundusz Pożyczkowy Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Siedziba Fundacji:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Numery telefonów:
+48 81 710 46 34+48 81 710 46 41

Napisz do nas:
sekretariat@oic.lublin.pl

Do góry