• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • W SSG-MZK ruszył II nabór dla Gminy i Miasta Nisko do projektu „Aktywizacja- rewitalizacja”

Uwaga! Termin składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00

Jesteś osoba bezrobotną, powyżej 30 roku życia, mieszkasz na terenie Gminy lub Miasta Nisko, zgłoś się do nas – oferujemy:

– szkolenia lub kursy dopasowane do Twoich potrzeb,

– stypendium szkoleniowe,

– płatny 3 miesięczny staż z gwarancją zatrudnienia,

– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i staże zawodowe,

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywizacja- rewitalizacja” należy złożyć w terminie wiosennym.

Szczegóły na www.ststrefa.pl (zakładka aktualności) lub pod nr telefonu: 15 814 91 12 lub e-mail: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza II nabór uczestników
z Gminy i Miasta Nisko

do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

 Liczba miejsc w naborze – 17 (11 kobiet, 6 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina i Miasto Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  1. osoba w wieku 50 lat i więcej,
  1. kobieta,
  1. osoba z niepełnosprawnościami,
  1. osoba długotrwale bezrobotna,
  1. osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant.
 5. Imigrant.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: w obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Podwolina działających w zakresie usług turystycznych, pielęgnacji terenów zielonych, małej gastronomii i innych usług w obszarze zbiornika wodnego.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach 01 kwietnia  2022r. – 15 kwietnia 2022 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 15 kwietnia 2022 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.


Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.

Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne wymienione są poniżej. Wzory do pobrania TUTAJ

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
 2. Formularz rekrutacyjny,
 3. Karta oceny formalnej,
 4. Karta oceny merytorycznej,
 5. Wzór druku do ZUS US-7,
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 15 814 91 12 lub 15 844 33 41 wew. 27

Budynek SSG-MZK
Siedziba SSG, na zdjęciu Inkubator i park maszynowy.
Do góry