• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja-rewitalizacja dla Gminy Stalowa Wola. UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji do 19 sierpnia 2022r.

W związku z rozpoczęciem naboru do projektu realizowanego przez Kuźnię Przedsiębiorczości w celu aktywizacji zawodowej osób z Gminy Stalowa Wola na terenach rewitalizowanych osiedla Rozwadów, ogłaszamy I nabór do projektu i poniżej prezentujemy dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

ogłasza nabór uczestników
z Gminy Stalowa Wola

do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

Liczba miejsc w naborze – 32 (22 kobiety, 10 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  1. osoba w wieku 50 lat i więcej,
  1. kobieta,
  1. osoba z niepełnosprawnościami,
  1. osoba długotrwale bezrobotna,
  1. osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant.
 5. Imigrant.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: Rynek wraz z otaczającymi ulicami (ul. Rynek, Jagiellońska, Kochanowskiego, Kopernika i Poprzeczna)

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach
30 czerwca 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.
Uwaga! Termin składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony do 12 sierpnia 2022r.

osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 12 sierpnia 2022 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.
Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”,
 2. Formularz rekrutacyjny,
 3. Karta oceny formalnej,
 4. Karta oceny merytorycznej,
 5. Wzór druku do ZUS US-7,
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 511 440 515

Do góry