• Szerokość
    • Rozmiar treści
  • Home
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020
zdjęcie rąk nad biurkiem

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, lider projektu, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII- Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19, dedykowany dla MOF.

Szczegóły pod numerem telefonu: 15 814 91 61

Ogloszenie_nabor_Partnera

wzór formularza ofertowego

załacznik do ogłoszenia o naborze

Do góry