• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Miejska Oczyszczalnia Ścieków poszukuje automatyka urządzeń kontrolno-pomiarowych
MOŚ z loty ptaka

Miejska Oczyszczalnia Ścieków poszukuje pracownika na stanowisko: Automatyk urządzeń kontrolno-pomiarowych

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane kierunki: automatyka, elektronika, lub pokrewne,
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu automatyki i elektroniki, pneumatyki oraz układów sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC Simens S7-300, przemienniki częstotliwości, soft starty,
 • Znajomość systemu wizualizacji i sterowania procesami Proficy HMI/SCADA iFIX,
 • Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, oraz narzędziami
  w warsztacie przy wykonywaniu prac konserwatorskich i naprawczych,
 • Umiejętności czytania i analizowania rysunków technicznych, schematów szaf automatyki i rozdzielnic elektrycznych,
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów,
 • Dyspozycyjność, otwartość, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

OBOWIĄZKI:

 • Kontrola stanu technicznego systemów sterowania, urządzeń AKPiA i sieci elektroenergetycznych występujących w zakładzie przetwarzania odpadów,
 • Usuwanie bieżących usterek, doraźne naprawy, przeglądy i konserwacja systemu sterowania, urządzeń AKPiA i sieci elektroenergetycznych,
 • Uczestniczenie w wykonywanych przez firmy zewnętrznych przeglądach i remontach systemu sterowania, urządzeń AKPiA i sieci elektroenergetycznych,
 • Planowanie prac remontowych, modernizacyjnych, konserwacyjnych oraz zakup części zamiennych i eksploatacyjnych z zakresu systemu sterowania oraz urządzeń AKPiA
  i sieci elektroenergetycznych,
 • Wykonywanie typowych prac z zakresu automatyk,
 • Tworzenie raportów i prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji urządzeń.

WYMAGANIA DODATKOWO PREMIOWANE:

 • Uprawnienia kwalifikacyjne serii “E” w zakresie eksploatacji i napraw urządzeń elektroenergetycznych,
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • Paca jednozmianowa – 7.00-15.00,
 • Możliwość okresowego przenoszenia do pracy w systemie 4-o brygadowym.

 

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
……………………………………………….

podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie nr 2 do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników MZK Stalowa Wola.”
……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mzk.stalowa-wola.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
  tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

 • Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w MZK Stalowa Wola, drogą elektroniczną na adres: mpikula@mzk.stalowa-wola.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 grudnia 2020 r.

ogłoszenie o pracę na automatyka MOŚ

Do góry