• Szerokość
    • Rozmiar treści

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. odbiorcy ciepła systemowego uprawnieni do zakupu ciepła z rekompensatą (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) są zobowiązani złożyć oświadczenie, które zawiera:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców,o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy;
2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:
a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy,
b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, oraz
c) inne niż określone w lit. a i b;

Grupy odbiorców, którym przysługuje cena z rekompensatą

Grupa „A” gospodarstwa domowe  (Stalowa Wola i Nisko) – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła  nie muszą składać oświadczenia.

Grupa „B” wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe (Stalowa Wola i Nisko) oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy  powinny złożyć oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „B”).

Grupa „C” podmioty użyteczności publicznej (Stalowa Wola i Nisko)wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy muszą złożyć oświadczenie (Wzór oświadczenia – Grupa „C”)

Oświadczenie na formularzu należy złożyć w terminie zgodnym z ustawą od dnia nabycia uprawnienia w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl lub w wersji papierowej na adres:

MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Biuro Obsługi Klienta
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola                       informacja: 15 842 34 11 w. 360

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę do stosowania wobec niego ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta ciepła. System rekompensat będzie funkcjonował od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z ww. ustawą przyjmuje wartość:
1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Jednocześnie informujemy, że obecnie rzeczywista średnia cena wytwarzania ciepła w Stalowej Woli i Nisku jest znacznie niższa od gwarantowanej ustawowo ceny z rekompensatą i wynosi 54,37 zł/GJ netto z Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., więc rekompensata odbiorcom  uprawnionym nie przysługuje.

Oświadczenia, które będą zawierać błędy formalne lub będą wypełnione niekompletnie, będą odsyłane do odbiorcy w celu poprawy lub uzupełnienia.

Do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia – Grupa „B”
  2. Wzór oświadczenia – Grupa „C”
  3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
    w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

Więcej szczegółów na temat mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą dostępne jest na: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1975) – Portal FK

Budynek ZEC
Biurowiec Zakładu Energetyki Cieplnej MZK, przy ulicy Handlowej
Do góry