• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Bezpłatne szkolenia i doradztwo zawodowe dla osób ubogich pracujących ze Stalowej Woli i Niska

Osoby pracujące na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych oraz zarabiające poniżej średniej krajowej zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja-rewitalizacja” . Chętni mogą liczyć na bezpłatne doradztwo zawodowe oraz udział w szkoleniach. Szczegóły naboru:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK

ogłasza nabór uczestników
z Gminy Stalowa Wola i Gminy i Miasta Nisko

 do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

Liczba miejsc w naborze – 14 (możliwość zwiększenia liczby osób po akceptacji Instytucji Pośredniczącej)

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina Stalowa Wola i Gmina i Miasto Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższej grupy:

Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz szkoleń służących podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach
osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu.

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu.

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”
 1. Formularz rekrutacyjny
 1. Karta oceny formalnej
 1. Karta oceny merytorycznej
 1. Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowlska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 511 440 515

Do góry