• Szerokość
  • Rozmiar treści
 • Home
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Ogłoszenie o naborze nr I w projekcie „Aktywizacja -rewitalizacja”dla mieszkańców Gminy Nisko.
pomost podwolina

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli
ogłasza I nabór uczestników
z Gminy i Miasta Nisko

do projektu pn. „Aktywizacja – rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

Liczba miejsc w naborze – 10 (7 kobiet, 3 mężczyzn)

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina i Miasto Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4. Reemigrant.
 5. Imigrant.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: w obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Podwolina działających w zakresie usług turystycznych, pielęgnacji terenów zielonych, małej gastronomii i innych usług w obszarze zbiornika wodnego.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć do 9 lipca 2021r.

– osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 104),

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aktywizacja@mzk.stalowa-wola.pl (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 14 czerwca 2021 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

–  w Biurze Projektu – 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 104, tel.: 15 814 91 12,

– na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja – rewitalizacja”:
  regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie,
  regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny:
  formularz-rekrutacyjny-do-udzialu-w-projekcie,
  formularz-rekrutacyjny-do-udzialu-w-projekcie
 3. Karta oceny formalnej:
  karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie,
  karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie
 4. Karta oceny merytorycznej:
  karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie,
  karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego-do-udzialu-w-projekcie
 5. Wzór druku do ZUS US-7:
  wzor-druku-zus-us-7
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład:
  wzor-druku-do-zus-us-7-przyklad

 Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się również TUTAJ

Do góry