Zakład Innowacji i Rozwoju

Tworzymy warunki do efektywnego kreowania i wspierania
przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii
oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu
ze środowiskiem naukowo - badawczym.

Kontakt

Zakład Innowacji i Rozwoju
ul Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

Na szczegółowe pytania związane z działalnością ZIR, pomogą odpowiedzieć państwu:

Sekretariat

Katarzyna Boś-Koper – Asystent Zarządu
Justyna Mróz – Pracownik Biurowy
Longin Hauska – ekspert. ds. informatyki

Tel.: 15 814-91-90
Fax: 15 814-91-19
E-mail:  biuro@itstw.pl

Produkcja i Laboratoria

Cezary Roczniak – Dyrektor Operacyjny
Tel.: 15 814-91-49
Fax: 15 814-91-50

Paweł Bula – Kierownik Laboratorium
Tel.: 15 814-91-10
Fax: 15 814-91-19

Czas pracy ZIIR:
pon. – piątek w godz.: 7.00 – 15.00

Inkubator

Widoczna obecnie w Polsce tendencja do oparcia gospodarki na wiedzy, innowacjach, kreatywności nie wynika z mody, ani też dogodnych dla niej warunków pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. To podstawowy wymóg współczesności, uznawany na całym świecie za kluczowy warunek ekonomicznego sukcesu. Logiczną tego konsekwencją jest tworzenie w naszym kraju licznych instytucji mających charakter ośrodków innowacji.  Są nimi: parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości.

Tego typu centra i ośrodki, a także struktury sieciowe – występujące w różnych formach organizacyjno-prawnych – realizują cele nakreślone w statutach, na ogół zmierzające do pobudzania przedsiębiorczości, komercjalizacji zaawansowanej technologicznie produkcji oraz innowacyjnych produktów, technologii i usług, do rozwoju opartego na wiedzy. Jednocześnie – co jak dotąd nie wszyscy rozumieją – stają się te ośrodki podmiotami decydującymi o gospodarczej pozycji miast i regionów, o ich atrakcyjności i reputacji, ułatwiającymi niezbędną dla procesów ekonomicznych synergię rozwojowych działań. Tym samym parki i inkubatory stanowią najbardziej dziś doceniane i najbardziej skuteczne w swym działaniu instytucje otoczenia biznesu. Instytucje skupiające wszelkie w danym środowisku formy społeczno-gospodarczych inicjatyw. Ośrodki, do których w równej mierze kierują swe kroki zarówno już działający na rynku przedsiębiorcy, jak też osoby, które o własnej firmie dopiero myślą czy też przedsiębiorcy i potencjalni partnerzy zagraniczni. A przede wszystkim ci, którzy mają pomysły na innowacyjne produkty lub usługi: wynalazcy, naukowcy, pracownicy i studenci wyższych uczelni.

My także w stalowowolskim Zakładzie Innowacji i Rozwoju chcemy pretendować do roli renomowanego ośrodka innowacji i skutecznej instytucji otoczenia biznesu. Połączenie tej funkcji z pobudzaniem przedsiębiorczości od początku przyświecało twórcom i autorom koncepcji utworzenia tego podmiotu w Stalowej Woli. Uznawali oni, że w ten właśnie sposób, najlepszy z możliwych – uda się połączyć tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola ze współczesnymi potrzebami i wyzwaniami przyszłości.

A jeśli właśnie u nas zakiełkują biznesowo-innowacyjne przedsięwzięcia, na miarę choćby w maleńkim stopniu zbliżone do osiągnięć fińskiego Technopolis czy amerykańskiej Krzemowej Doliny – uznamy, że warto było…

Czym się zajmujemy

Misją Zakładu Innowacji i Rozwoju jest zwiększenie konkurencyjności miasta i regionu poprzez kształtowanie klimatu dla innowacyjności i przedsiębiorczości. Tworzenie warunków do efektywnego tworzenia i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym traktujemy jako swoje najwyższe, misyjne przesłanie.

Nasze strategiczne cele obejmują:

 • Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie działań na rzecz zmiany, poprawy struktury gospodarczej Stalowej Woli i regionu w kierunku większego w niej udziału firm zaawansowanych technologicznie.
 • Realizowanie i inicjowanie projektów badawczo-rozwojowych przy udziale ośrodków nauki, uczelni i firm przemysłowych, zmierzających do praktycznego stosowania innowacji technologicznych i produktów.
 • Upowszechnianie poprzez edukację technologiczną wiedzy o praktycznych zastosowaniach najnowocześniejszych i innowacyjnych technologii, oprzyrządowania, materiałów i surowców, wprowadzaniu do praktyki gospodarczej najnowszych rozwiązań zarządzania, informatycznych i innych.
 • Kontynuacja i udoskonalenie własnej inicjatywy pn. edukacja technologiczna, która tworzy możliwość działań komercyjnych, sprzyjających samofinansowaniu n/Spółki.
 • Poszerzenie dotychczasowego zakresu działań sprzyjających samofinansowaniu spółki z jednoczesnym powiązaniem ich z realizowaną misją, strategią i programem zadań bieżących.
 • Upowszechnianie i inicjowanie mechanizmów współpracy, clusteringu jako warunków rozwoju, inicjowanie i poszerzenie wpływu ZIR na współpracę i jej efekty w obrębie: Klastra Spawalniczego KLASTAL, Klastra HEFAJSTOS, SGPPL DOLINA LOTNICZA i Trójkąta Inkubacji i Zaawansowanych Technologii Stalowa Wola-Mielec-Rzeszów oraz innych mechanizmów współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami Innowacji.
 • Zainicjowanie i kontynuacja przedsięwzięć wiążących innowacje, zwłaszcza innowacje w sferze usług z potrzebami społecznymi środowiska (innowacje społeczne).
 • Stymulowanie różnych działań prorozwojowych w środowisku miasta i regionu, w każdym ich przejawie zgodnym ze strategicznymi celami ZIR i jego otoczenia.

Główne zadania wykonywane przez Zakład Innowacji i Rozwoju (ZIIR):

Inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm

Działania informacyjne, szkoleniowe doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wynajem powierzchni biurowej oraz udostępnienie wyposażenia laboratoryjno-produkcyjnego rozwijającym się firmom.

Zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

Podejmowanie projektów i przedsięwzięć służących realizacji statutowych zadań, zapewnieniu ich finansowania itp.

Wykonywanie usług produkcyjnych i laboratoryjnych na rzecz osób i przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą ZIR w tym zakresie.

Zarządzanie obiektami i urządzeniami powierzonymi ZIR przez właściciela w ramach umów operatorskich.

Aktywne uczestniczenie we własnych i zewnętrznych projektach klastrowych, zgodnych ze strategicznymi celami ZIR.

Maszyny i urządzenia

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym umożliwiającym precyzyjną obróbkę stali, aluminium lub tworzyw sztucznych w oparciu o tokarsko-frezarskie centra obróbcze, maszynę do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarkę wgłębną oraz urządzenie do spawania wiązką elektronów. Ofertę uzupełniają usługi laboratorium metaloznawczego oraz Izby Pomiarów. Z wyposażenia korzystać mogą zarówno lokatorzy zakładu jak i klienci zewnętrzni.

Centra tokarsko-frezarskie i tokarka dwuwrzecionowa

Maszyna do cięcia strumieniem wody

Urządzenie do spawania wiązką elektronów

Elektrodrążarka wgłębna (drążarka elektroerozyjna)

Usługi dodatkowe

Zakład Innowacji i Rozwoju świadczy usługi dodatkowe dla osób indywidualnych, instytucji i podmiotów gospodarczych takie jak:

 Usługi laboratoryjne

Bardzo ważnym obszarem działalności ZIR jest świadczenie usług dla klientów zewnętrznych przez Laboratorium Badań Materiałowych.

Aktualnie w Laboratorium wdrażany jest System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W skład Laboratorium Badań Materiałowych wchodzą wyposażone w nowoczesne urządzenia specjalistyczne pracownie:

 • Pracownia Badań Mikroskopowych
 • Pracownia Badań Własności Mechanicznych
 • Pracownia Chemiczna
 • Pracownia Przygotowania Prób

Usługi doradcze

Świadczymy bezpłatne doradztwo dla osób prywatnych i firm w zakresie doboru form aktywności gospodarczej, uruchamiania działalności, zapewnienia początkowego (start-up) finansowania i możliwości rozwoju, także poprzez brokerskie i doradcze pośrednictwo w doborze inwestorów zewnętrznych (fundusze zalążkowe, venture capital, aniołowie biznesu).

Wśród usług doradczych szczególnie ważne jest eksperckie i bezpłatne doradztwo w zakresie podstaw prawno-finansowych działalności w obrocie gospodarczym świadczone na rzecz osób i firm preinkubowanych oraz inkubowanych w IT przez panią Bożenę Zakościelną wpisaną na listę doradców podatkowych pod nr 09428.

Wynajem lokali

Dysponujemy nowoczesnymi pomieszczeniami biurowymi oraz salą wykładowo-konferencyjną, udostępnianymi lokatorom – firmom inkubowanym i preinkubowanym a także zainteresowanym firmom zewnętrznym – lokatorom strategicznym.

Beneficjenci

Beneficjenci i partnerzy współdziałający ZIR

 • rozpoczynające działalność przedsiębiorstwa typu spin-off, zakładane przez naukowców lub spin-out, powstające z większych przedsiębiorstw, uczelni etc.
 • mikro-przedsiębiorstwa zakładane przez studentów, absolwentów, doktorantów wyższych uczelni oraz osoby przedsiębiorcze z własnym pomysłem na innowacyjny biznes,
 • młode firmy z sektora wysokich technologii, działające nie dłużej niż 2 lata,
 • inne firmy o charakterze innowacyjnym o ustalonej pozycji na rynkach krajowych i zagranicznych (klienci, lokatorzy strategiczni),
 • firmy, instytucje i osoby prywatne zlecające Inkubatorowi zaawansowane technologicznie usługi obróbcze, laboratoryjne – pomiarowe lub korzystające z oferty szkoleniowej i doradczej Inkubatora,
 • osoby podejmujące preinkubację pomysłu na biznes lub preinkubację działalności gospodarczej w ramach AIP,
 • instytucje świadczące stałe usługi na rzecz Inkubatora i działających w nim podmiotów,
 • organizacje i stowarzyszenia partnerskie.

Współpraca

Nasi partnerzy

Każde ważne przedsięwzięcie wymaga współdziałania wielu osób i instytucji. Dobra współpraca zwiększa wielokrotnie szanse na sukces. Nie inaczej jest z ośrodkami innowacji  i otoczenia biznesu. Nasz Zakład powstał w efekcie zaangażowania w trudną materię tej inicjatywy inwestycyjnej wielu środowisk, instytucji, firm i osób. Większość z nich zadeklarowała stałą współpracę oraz partnerstwo także w bieżącej działalności spółki, formalizując te deklaracje stosownymi umowami, porozumieniami.

Tymi partnerami związanymi z nami najmocniej, najtrwalej i – jak mniemamy – na długo są:

 • Miasto (Gmina) Stalowa Wola z jej Prezydentem i radnymi Rady Miasta,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Tarnobrzegu i zarządzana przez nią Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, a w szczególności jej Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa oraz stalowowolska filia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Wspomniani partnerzy są dla nas gwarantem skutecznej realizacji misji, celów i statutowych zadań Inkubatora. Nie wyczerpują oni jednak długiej listy instytucji, na współpracę z którymi jesteśmy otwarci. Chcemy więc współpracować i z innymi uczelniami, obecnymi w Stalowej Woli (wydziały Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższa Szkoła Ekonomiczna), ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli i podporządkowanymi mu instytucjami (Powiatowy Urząd Pracy i in.), z wiodącymi w naszym mieście przedsiębiorstwami, zarówno takimi, jak Huta Stalowa Wola SA  i Elektrownia Stalowa Wola SA, jak też małymi i średnimi, decydującymi dzisiaj o gospodarczej strukturze miasta i regionu. Naszymi partnerami w codziennej działalności będą firmy zgrupowane w Podkarpackim Klastrze  Spawalniczym KLASTAL.

Bardzo ważnym dla nas fragmentem współdziałania będzie stała współpraca z zewnętrznymi ośrodkami innowacji, z którymi nawiązaliśmy już częsty kontakt uczestnicząc w  wizytach studyjnych i spotkaniach informacyjnych w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”.

Jako nie dającą się przecenić i bardzo ważną dla skuteczności działania wymianę dobrych praktyk traktujemy stały kontakt np. z:

 • Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Inkubatorem Technologicznym w Poznaniu,
 • Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,
 • Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i Preinkubatorem Akademickim Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Wrocławskim Parkiem Technologicznym SA,
 • Agencją Rozwoju Regionalnego MARR SA i Specjalną Strefą Ekonomiczną Europark Mielec,
 • Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”,
 • Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”
 • Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”
 • Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiebiorczości
 • oraz innymi ośrodkami innowacji i instytucjami otoczenia biznesu.

ZIIR w obiektywie

Napisz do nas