RODO:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, zgodnie z art. 13 RODO informujemy o klauzulach:

UMOWA ZAOPATRZENIE W WODĘ ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania niniejszej umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z niniejszą umową
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

BILETY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności biletu, a po jego wygaśnięciu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z biletem wolnej jazdy;
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

MONITORING W POJAZDACH MZK

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl
3) Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w autobusie oraz zwiększenia ochrony  mienia publicznego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MZK, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni, a w przypadku naruszeń prawa/ incydentów zostaną zabezpieczone na okres do 12 miesięcy;
6) Monitoring służy również w celu poprawienie jakości obsługi, a w uzasadnionych  przypadkach w celu weryfikacji świadczonych usług;
7) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Dostęp do monitoringu mają upoważnione do tego organy ścinania na ich pisemny wniosek.